Община Костинброд подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект ” Реконструкция и оборудване на Средно училище “Д-р Петър Берон” – гр. Костинброд

Община Костинброд подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект ” Реконструкция и оборудване на Средно училище “Д-р Петър Берон” – гр. Костинброд

На 13.03.2020г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с инж. Габриела Трайкова – заместник-кмет в ресор „Устройство на територията, общинска собственост и екология“ и г-жа Снежа Трендафилова- Директор на Дирекция „Обществени поръчки, Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт подписаха договор № BG06RDNP001-7.002-0021-C01 / 13.03.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” №BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование”. пълен текст

От 00:00 часа на 6 май 2020 г. преустановяват дейността си контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове

От 00:00 часа на 6 май преустановяват дейността си контролно-пропускателните пунктове, организирани от Министерството на вътрешните работи, на входно-изходните пътища на областните центрове. Това нарежда министърът на здравеопазването със своя заповед, издадена днес. пълен текст

Министърът на здравеопазването актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки

В актуализираната заповед на министъра се посочва, че разстоянието между масите в заведенията трябва да бъде минимум 1,5 метра. Обслужващият персонал трябва да бъде с поставена защитна маска за лице или със защитен шлем. Препоръчително е носенето на ръкавици. пълен текст

ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 1 И 3 ЮНИ, НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ –  НА 15 И 17 ЮНИ

ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 1 И 3 ЮНИ, НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ – НА 15 И 17 ЮНИ

Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература ще се проведе на 1 юни, а вторият задължителен предмет по избор ще е на 3 юни. На 2 и 4 юни ще са изпитите по желание на зрелостниците. За учениците от професионалните гимназии, които са посочили вместо втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация, датата остава 5 юни. Дните за изпита по практика ще се определят от директорите на училищата. пълен текст

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19 у нас

Днес, 3 май, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки: пълен текст

Отпада забраната за посещения на национални и природни паркове и планини

Със своя заповед, издадена днес, 1 май, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев възлага на кметовете на общини и на областните управители да създадат необходимата организация за посещения на гражданите във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общините, без да се използва градски транспорт, лифтове и посещения на хижи и туристически обекти. пълен текст

Отменя се задължителното носене на маски или други предпазни средства на открити обществени места

Днес, 1 май, след среща между министър-председателя и членове на правителството с Националния оперативен щаб, в рамките на която бяха дискутирани противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места. пълен текст

Със своя заповед министърът на здравеопазването допълва Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г., с която от 21 април бяха възобновени детските и женските консултации, задължителните имунизации и плановият прием в лечебните заведения

В заповедта е разписан редът, по който да се провеждат задължителните планови имунизации и реимунизации, препоръчителните имунизации по национални програми, както и профилактичните прегледи при лица до 18-годишна възраст при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки. пълен текст

Община Костинброд спечели финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Костинброд”, чрез който ще осигури топъл обяд на 110 лица

Община Костинброд спечели финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Костинброд”, чрез който ще осигури топъл обяд на 110 лица

Община Костинброд има одобрен проект с наименование “Целево подпомагане с топъл обяд в община Костинброд”, по обявена Целева програма “Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”, финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП). пълен текст

ЗАПОВЕД № РД-01-153/27.04.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ДОПУСКАНЕ НА РАЗХОДКИ В ЗЕЛЕНИТЕ ЗОНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ЗАПОВЕД № РД-01-153/27.04.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ДОПУСКАНЕ НА РАЗХОДКИ В ЗЕЛЕНИТЕ ЗОНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Допускам разходки на семейства с деца и разходки на кучета, съгласно Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г., издадена за изм. и доп. на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г.изм. и доп. със Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г., Заповед № РД-01-167 от 30.03.2020 г., Заповед № РД-01-188 от 9.04.2020 г. н Заповед № РД-01-196 от 10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването в следните зелени зони в населените места на територията на община Костинброд, както следва:

✅ Зелената зона в обхвата на площад – III-ти район, кв. Маслово;

✅Градинката „Никола Чилов“ /пред Банята/

✅ Градинката „А 1“ на ул. „Н. Й. Вапцаров“

✅Паркът зад „Медицински център I“ – Костинброд; пълен текст

Община Костинброд получава финансиране по Компонент 3 на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Община Костинброд получава финансиране по Компонент 3 на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

На 15.04.2020 г. община Костинброд подписа с Министерството на труда и социалната политика Допълнително споразумение към Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0119-С01 по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Допълнителното споразумение е в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.101-0075 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“., финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд. пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста