Поднови се поредната детска площадка в гр. Костинброд

Поднови се поредната детска площадка в гр. Костинброд

Община Костинброд продължава изключителното добро партньорство с “Костинброд ЕКО”. Регионално ДЕПО – Костинброд, ръководено от „Костинброд ЕКО“ АД, спонсорира новите съоръжения за детската площадка между ул. „Люляк“ и ул. „Мизия“. Община Костинброд огради цялото пространство с метална ограда, с цел предпазването на децата и постави беседка за техните родители. Освен редица събития от културния живот на общината, Регионално ДЕПО – Костинброд през последните години спонсорира изграждането на детски площадки в селата и градът. Днес на посещение в град Костинброд е г-н Барт Невеянс- белгийски партньор на „Костинброд ЕКО“АД и г-жа Теодора Вълчева – един от изпълнителните директори на “Костинброд ЕКО”. Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов и Председателят на ОбС-Костинброд, д-р Атанас Тенев, ги запознаха с проектите, които ще се случат в Първи район, гр. Костинброд. На място посетиха новата детска площадка и усилената подготовка, и завършващи ремонти дейности на площад „Тодор Спасов“, който на 15 август – Голяма Богородица ще бъде осветен от отец Николай от храм „Св. Св. Кирил и Методий“. На площада към днешна дата се очертава шахматна настилка, като фигурите са закупени от общината и ще бъдат поставени на 15 август. Поставят се пейки, засадени са дървета, асфалтиран е паркингът пред площада. В Първи район, град Костинброд предстои и стартиране на много важен проект за НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“ и Първо ОУ „Васил Левски“ – предгимназиална сграда. Скоро започва изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на I-во ОУ “Васил Левски”, гр.Костинброд и читалището в Първи район. Продължаваме да градим за нашите деца! Продължаваме да градим за нашите съграждани! Заповядайте заедно да осветим обновения площад в Първи район, гр. Костинброд на 15 август от 17.00 часа.
Златни медали за златните гласове на Община Костинброд🥇🥇🥇

Златни медали за златните гласове на Община Костинброд🥇🥇🥇

Започна XII-то издание на Националния събор на българското народното творчество в Копривщица. Събора се провежда на 5, 6 и 7 август. От 1965 г. на всеки пет години в първите петък, събота и неделя на месец август град Копривщица е център на българщината. пълен текст

Илинден в село Безден

Илинден в село Безден

С много танци, песни и добро настроение премина тазгодишният събор на село Безден. Събитието бе организирано от НЧ “Илинден-2012”, съвместно с кметство Безден. В празничната програма участие взеха ТС “Феникс”, гр. Костинброд, ТС “ Зорница” при НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр.Костинброд, ТС „Балкански ритми“ при НЧ „Развитие – 1933“, с.Чибаовци, ТК „Животвор“ при НЧ „Светлина – 1924“, с.Пролеша община Божурище, Надеждна Рангелова и Снежана Виденова – деца от село Безден, Лили Андонова, Радостина Николова и Духов оркестър Етро Брас Бенд, гр.Етрополе. Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд заедно с г-н Цветан Борисов – кметски наместник на село Безден, г-жа Цветелина Огнянова – председател на НЧ ” Илинден-2012” и г-н Петър Чобанов – финансист и икономически анализатор поздравиха гостите и жители на с.Безден по случай празника. Официални гости на събитето бяха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет – Костинброд, г-н Александър Ненов – заместник кмет на община Костинброд, общинските съветници – г-жа Анелия Велева, г-жа Кристина Александрова и г-н Димитър Григоров, г-н Симеон Спасов – кмет на село Голяновци, г-жа Гергана Величкова – кметски наместник на село Опицвет, г-жа Емилия Костова – кметски наместник на село Богьовци. Село Безден е живописно и развиващо се село. За последните три години община Костинброд изгради чисто ново многофункционално игрище в селото, ремонтира сградата на кметството, изгради нова детска площадка, изцяло рехабилитира пътя от с. Богьовци водещ към с.Безден, реновира камбанарията на храма „Св.Илия“, а преди по- малко от месец „Безденските карстови извори” бяха обявени от Министерство на околната среда и водите за природна забележителност! Предстои реализирането на проект за туристически център с цел бъдещо развитие, опазване и привличане на туристи към новата природна забележителност “Безденски карстови извори”

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия. Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. За постигане на своите цели, проектът предвижда широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие в процесите на Зеления преход. Част от информационната кампания е и настоящият материал. НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА За да постигнат целите на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2030 г., държавите от ЕС трябва да съставят 10-годишен интегриран национален план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) за периода 2021—2030 г. В националните планове се посочва какви мерки възнамеряват да предприемат държавите от ЕС в пет области: енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, намаляване на емисиите на парникови газове, междусистемни връзки и научни изследвания и иновации. ИНТЕГРИРАН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 Г. 3. ПОЛИТИКИ И МЕРКИ 3.1 Измерение „Декарбонизация“ 3.1.1 Емисии и поглъщане на парникови газове i. Политики и мерки за изпълнение на целите съгласно Регламент (ЕС) 2018/842, посочени в точка 2.1.1 и политики и мерки за съобразяване с Регламент (ЕС) 2018/841, с които се обхващат всички основни източници и сектори за засилване на поглъщанията, с идея за дългосрочната визия и цел за икономика с ниски нива на емисии и постигане на баланс между емисии и поглъщания в съответствие с Парижкото споразумение. Сектор Енергетика За енергийния сектор по-голямата част от мерките, които оказват влияние върху декарбонизацията, са включени в разделите за ВИ, ЕЕ, вътрешния пазар и енергийната сигурност по-долу, тъй като общите промени в тези измерения водят до намаляване на емисиите на ПГ. В допълнение към мерките, изброени в тези раздели по-долу, има няколко други мерки, които имат косвено положително въздействие върху намаляването на ПГ. Предполага се, че всички изброени мерки от Третия национален план за действие за изменение на климата (2013-2020 г.) са удължени до 2030 г., както следва: Реконструкция на когенерационни инсталации и котли за централно отопление с турбини на природен газ; Намаляване на загубите от разпределителните и преносните мрежи; Намаляване на загубите в топлопреносните мрежи; Заместване на горивата – от въглища на природен газ; Увеличаване на високоефективното комбинирано производство; Увеличаване на дела на отоплението и охлаждането въз основа на възобновяеми енергийни източници; Подобряване на ефективността на производството в съществуващите въглищни електроцентрали. Обобщени политики и мерки за битовия и обществен сектор: Газоснабдяване на домакинствата; Монтаж на слънчеви колектори; Изпълнение на мерките в Националната програма за ускорена газификация (НПУГ) в България; Обновяване (саниране) до определения годишен процент на обществените и държавни сгради (с обща площ над 250 квадратни метра) след влизането в сила на директивата за енергийна ефективност; Въвеждане на задължителна схема за енергийна ефективност (намаляване на потреблението на гориво и енергия в консумацията на крайно потребление на енергия); Ускоряване на датата, на която да влезе в сила Регламентът за екодизайна 2015/1185; и въвеждане на задължително, ускорено прекратяване на традиционните замърсяващи отоплителни уреди (печки) в съответствие с Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.; Въвеждане на стандарт за качество на горивата за въглища (в национален мащаб), сурогатни мерки за намаляване на съдържанието на влага в дърва за огрев, използвани в общини, които не отговарят на критериите за качество на въздуха PM10 и, евентуално, на максимален стандарт на съдържание на влага за дърва за огрев, в съответствие с Националния контрол на замърсяването на въздуха Програма 2020-2030 г.; Домакинствата, засегнати от задължителното прекратяване на традиционните печки за преминаване към отопление с природен газ (повторно свързване и нови връзки), централно отопление (повторно свързване и нови връзки) или отоплителни уреди, отговарящи на екодизайна), в съответствие с Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г. При използването на различни от конвенционалните горива за първично производство на енергия е необходимо да бъдат приложени и следните мерки: Разработване и приемане на национален анализ на потенциала за устойчива биомаса от всички сектори (вкл., но не само на горите и селското стопанство) и критерии за устойчивост, като се вземат предвид критериите за устойчивост на Директивата (ЕС) 2018/2001; Синхронизация между стратегически документи във връзка с управлението и използването на горите. Когато се извършват преразглеждане, актуализиране и разработване на стратегически документи, те трябва да бъдат съгласувани помежду си и с ИНПЕК. Такива стратегически документи, които трябва да бъдат преразгледани, актуализирани, приведени в съответствие с ИНПЕК, могат да включват: Доклад за горския сектор, приложение към Плана за действие на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата на Република България, Национална стратегия за развитие на горския сектор, Национален план за действие за енергия от горна биомаса, Национален план за действие за възобновяема енергия; Синхронизация между стратегически документи във връзка със селскостопанския сектор. Когато се извършва преразглеждане, актуализиране и разработване на стратегически документи, те трябва да бъдат съгласувани помежду си и с ИНПЕК. Стратегическите документи, които ще бъдат преразгледани, актуализирани и приведени в съответствие с ИНПЕК, могат да включват планове за прилагане на Общата селскостопанска политика за периода след 2020 г.; Синхронизация между стратегически документи във връзка със сектора на отпадъците. Когато се извършва преразглеждане, актуализиране и разработване на стратегически документи, те трябва да бъдат съгласувани помежду си и с ИНПЕК. Стратегическите документи, които ще бъдат преразгледани, актуализирани и съгласувани с ИНПЕК, могат да включват: План за управление на отпадъците и съответните програми като Програма за постигане на биоразградими цели за отпадъци, в т.ч. за биологичните отпадъци и Програмата за подобряване на йерархията на управление на други потоци от отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за периода след 2020 г. Счита се, че прилагането на горепосочените допълнителни мерки има положително отражение както върху производството на първична енергия, така и върху секторите на ЗПЗГС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – www.activecitizensfund.bg, в изпълнение на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“. Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Фонд Активни граждани България.
Проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове за деца с различни заболявания в Италия

Проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове за деца с различни заболявания в Италия

Като част от реализацията на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, изпълняван от Община Костинброд по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.004-0001-C01, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в периода от 09 до 12 юли 2022г. част от екипа на Възстановителния център посети рехабилитационен център Dynamo Саmр в Италия. пълен текст

З А П О В Е Д  № РД-05-200, гр. Костинброд, 29.07.2022г.

З А П О В Е Д № РД-05-200, гр. Костинброд, 29.07.2022г.

1️⃣ За времето от 16:00 часа до 21:00 часа на 02.08.2022 година, се преустановява движението на МПС в участъка между о. т. 63 до о. т. 54 в с. Безден, 2️⃣ За посочения по – горе период от време упоменатия пътен участък се обособява като пешеходна зона. Единствените МПС, които се допускат да преминават през определената пешеходна зона са автомобили със специален режим на движение, Автомобили на ОбА – Костинброд и автомобили на живущите на съответните улици. 3️⃣ В съответствие с т.1 от настоящата заповед, се забранява паркирането на МПС в участъка между о. т. 63 до о. т. 54 на с. Безден 4️⃣ Във връзка с т.1 от настоящата заповед, за посочения период от време да се използва обходен маршрут през о. т. 64-о.т. 65-о.т. 48-о.т. 47 за придвижване на МПС-та в централната част на с. Безден. 5️⃣ Забранява се паркирането на МПС – та на платната за движение и тротоарните площи по обходните улици.

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Днес, 28 юли 2022г., военно формирование 34 420 – Костинброд освети традиционния си курбан за здраве и благополучие

Днес, 28 юли 2022г., военно формирование 34 420 – Костинброд освети традиционния си курбан за здраве и благополучие

Литургия за здраве на всички служещи в поделението отслужи Отец Николай от храм „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костинброд. Специални гости на курбана за здраве бяха двамата бивши командири на ВФ 34 420-Костинброд, Подполковник Благовест Николов и Подполковник Александър Георгиев. Военно формирование 34 420 – Костинброд в момента е под ръководството на майор Димитър Донев. Формированието се включва всяка година в честването на Националния празник на Република България в община Костинброд. Освен 3 март, военното формирование взима участие и на всички официални празници на общината. А тази година ВФ 34 420-Костинброд ще честват 40 години на 3 септември с редица мероприятия. Общинска администрация – Костинброд благодари на всички военнослужещи във военно формирование 34 420. Пожелаваме здраве, професионални успехи и мирни дни!
В периода 21-22 юли 2022 г. в гр. Костинброд се проведе двудневна кръгла маса на тема: „Tрансграничната идентичност в полза на спортния туризъм“ в рамките на проект CB007.2.11.180 „Спортният туризъм- Нашето Общо бъдеше“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г., Реф. номер на договор РД -02-29-55/22.02.2021 г.

В периода 21-22 юли 2022 г. в гр. Костинброд се проведе двудневна кръгла маса на тема: „Tрансграничната идентичност в полза на спортния туризъм“ в рамките на проект CB007.2.11.180 „Спортният туризъм- Нашето Общо бъдеше“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г., Реф. номер на договор РД -02-29-55/22.02.2021 г.

Домакин на кръглата маса бе община Костинброд. Участие взеха 60 души, представители на заинтересованите страни – местна власт, туристически и спортен сектор, култура и бизнес от община Костинброд и община Гаджин Хан, Република Сърбия. Събитието се проведе в местното Народно читалище „Иван Вазов – 1947“. По време на кръглата маса участниците бяха запознати с Единна трансгранична стратегия за развитие на спортния и приключенски туризъм в общините Костинброд и Гаджин хан за периода 2022-2027 г. Беше дискутирано как трансграничната идентичност може да бъде e в полза на спортният туризъм. Реализираха се няколко дискусии, представени бяха добри практики от двете общини. Участниците имаха възможност да видят два информационни филма в контекста на събитието и да посетят новоизграждащата се църква в центъра на града.

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Заключителен концерт “Красотата на думите” на танцова школа „Емиданс“ и музикална школа „Омая“ в село Драговищица!

Заключителен концерт “Красотата на думите” на танцова школа „Емиданс“ и музикална школа „Омая“ в село Драговищица!

С много любов към танца и музиката се изпълни салона на Народно читалище “Г.С.Раковски-1928”, с.Драговищица. В началото на концерта г-жа Диана Михайлова – секретар на НЧ “Г.С.Раковски-1928” приветства публиката и благодари от името на читалищното настоятелство за голямата подкрепа от страна на ръководството на община Костинброд, благодарение на която школите имат възможност да се изявяват на фестивали в цяла България. През цялото време на концерта, талантливите и красиви деца от танцова школа „Емиданс“ с хореограф Емилия Димитрова, показаха умения в народните и модерни танци. Музикална школа „Омая“ с музикален ръководител Петя Живкова представиха на публиката в с.Драговищица уникални автентични песни характерни за региона. Със своите изпълнения участниците в концерта доставиха истинска наслада от песни и танци на публиката. В края на концерта г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд , г-н Александър Ненов- заместник кмет на община Костинброд и г-жа Албена Виденова – кмет на село Драговищица поздравиха ръководителите на школите, както и всички участници за прекрасния заключителен спектакъл. Сред официалните гости в читалището бяха и д-р Атанас Тенев председател на общински съвет Костинброд, г-жа Розалина Виденова председател на НЧ” Г.С Раковски -1928” с.Драговищица, г-жа Румяна Аврамова – директор на детска градина “Детелина” с. Драговищица и г-жа Светослава Иванова – директор на “ Дневен център за работа с деца на улицата” град Костинброд. В края всички участници получиха грамоти и медали за успешно завършената творческа година. Желаем на малките и големи танцьори и певици прекрасно и усмихнато лято.
Поредна кинопрожекция под звездите се състоя в град Костинброд!

Поредна кинопрожекция под звездите се състоя в град Костинброд!

Жителите на града се насладиха на българския игрален филм „Петя на моята Петя“, излезнал през 2021г., вдъхновен от живота и творчеството на поетесата Петя Дубарова. Прожекцията се организира от община Костинброд с вход свободен за всички желаещи, посетили площад “Иван Вазов”. На лятното кино присъства г-н Александър Ненов – заместник кмет на Община Костинброд.
В днешния празничен ден по традиция в Параклис „Св. Илия“ в махала Червена ябълка, с. Царичина се отслужи литургия и водосвет за здраве от отец Серафим.

В днешния празничен ден по традиция в Параклис „Св. Илия“ в махала Червена ябълка, с. Царичина се отслужи литургия и водосвет за здраве от отец Серафим.

На празника пристъстваха г-жа Искра Димитрова – кметски наместник на село Градец и г-жа Теодора Гогова – заместник кмет на Община Костинброд. Честит празник на всички именици! Бъдете живи и здрави!
bg Български
X