Обява 2020-4 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна и работно облекло за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Общинска администрация – Костинброд “

1. Обява 2020-3,

2. Приложения ( Образци и проект на договор): zip;

3. Информация за публикувана Обява с ID: 9099186;

3.1. Адрес на публикацията:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099180

15.06.2020 г.
1. Удължаване на срока за получаване на оферти;
2. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099845 пълен текст

Обява 2020-3 Поддържане на зелени площи и декоративна растителност в обществени територии на община Костинброд

Обява 2020-2 „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”

Обява 2020-1 „Изграждане и оборудване на спортна площадка в с.Безден“

Обява 2019-9 „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Костинброд“, за проект по Административен договор BG06RDNP001-7.007-0104 -C01 от 14.05.2019 г. по ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ BG06RDNP001-7.007- СПОРТ

29.11.2019 г.

Обява 2019-9,

Технически_спецификации_обява_строителство_Костинброд и КС пълен текст

Обява 2019-8 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите Общинска администрация – Костинброд

Обява 2019-7 с предмет:Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд

Обява 2019-6 с предмет: Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов“ в гр. Костинброд

Обява 2019-5 с предмет: Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд до юни 2020 година“

Обява 2019-4 с предмет: „Основен ремонт на кметство с. Безден, община Костинброд“

Обява 2019-3 с предмет:„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община Костинброд до 01.06.2020 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд“; Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до приемно СУ „Д-р Петър Берон“, община Костинброд; Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици, до средищно ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, община Костинброд”.

Обява 2019-2 Изграждане на основи за клоцове в ПИ № 38978.900.6786 по КК и Кр на гр. Костинброд

Обява 2019 -1 „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”

Обява 2018-12 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“

Обява 2018-11 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Реконструция и преустройство на сграда в ПИ 68978.900.6779 по КК и КР на гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“

Обява 2018-10 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“