Обява 2018-9 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите Общинска администрация – Костинброд”

Обява 2018 – 8 – „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Общинска администрация Костинброд” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на офис консумативи за Общинска администрация Костинброд ”; Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за Общинска администрация Костинброд”, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Обява 2018-7 „Доставка и закупуване на употребявани автомобили”, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и закупуване на употребяван високопроходим автомобил (джип) за нуждите на потребителите на социалната услуга – Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ) – гр. Костинброд“ и Обособена позиция 2: „Доставка и закупуване на употребяван лекотоварен автомобил (миниван) за нуждите на „Домашен Социален патронаж“ (ДСП) – гр. Костинброд“

Обява 2018-6 – Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение „Реконструкция и оборудване на СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, находящи се в УПИ I, кв. 88, по действащия ПУП на гр. Костинброд, община Костинброд

Обява 2018-5 „Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Костинброд“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството“

Обява – 4 ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор за изпълнение на обект: „Мост над река Белица към „Корейската махала“ в гр. Костинброд“

Обява 2018 – 3 „Доставка и закупуване на нов минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга – Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ) – гр. Костинброд и доставка и закупуване на употребяван минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга на Център за обществена подкрепа – „Промяна“ (ЦОП) – гр. Костинброд.“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и закупуване на нов минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга – Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ) – гр. Костинброд Обособена позиция 2: Доставка и закупуване на употребяван минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга на Център за обществена подкрепа – „Промяна“ (ЦОП) – гр. Костинброд“

Обява 2018-2 Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община Костинброд до май 2019 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд“; Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до приемно СУ „Д-р Петър Берон“, община Костинброд; Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до средищно ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, община Костинброд

Обява 2018-1 Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на община Костинброд, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционни намерения: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Д-р Петър Берон“, гр.Костинброд“ по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Обява 2017-12 „Неотложни аварийно – възстановителни строителни работи за почистване и увеличаване водопроводимостта на река Сливнишка в участък от мост при с. Петърч (гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в река Блато, община Костинброд.”

Обява 2017-11 с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на детски площадки в община Костинброд“

Обява 2017-10 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, УЛ.“СЛАВЯНСКА“№165“, ГР. КОСТИНБРОД“

Обява 2017-9 с предмет: Избор на изпълнител за реализиране на „Енергийно ефективна реконструкция на сграда на 2-ро ОУ „Васил Левски”, гр.Костинброд“, чрез инженеринг за изпълнение на еенергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат (ЕСКО ДОГОВОР)

Обява 2017-8 чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) с предмет : „Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд – изготвяне на проектна документация във връзка с получаване на разрешително за водовземане от два броя тръбни кладенци и прочистване на два броя кладенци и изграждането им“ В Раздел “Способи по чл. 20, ал. 3 от ЗОП”

Обява 2017-7 за обществена поръчка чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКРАНИ ОТ ПРЕМЕСТВАЕМИ СТЕНИ ОКОЛО ПЛОЩАДКИ ЗА ОТПАДЪЦИ И НИШИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ГРАДИНСКИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“

Обява 2017-6 за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) с предмет: „Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Костинброд“

bg Български
X