Обява 2019 -1 „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”

Обява 2018-12 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“

Обява 2018-11 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Реконструция и преустройство на сграда в ПИ 68978.900.6779 по КК и КР на гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“

Обява 2018-10 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“

Обява 2018-9 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите Общинска администрация – Костинброд”

Обява 2018 – 8 – „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Общинска администрация Костинброд” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на офис консумативи за Общинска администрация Костинброд ”; Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за Общинска администрация Костинброд”, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Обява 2018-7 „Доставка и закупуване на употребявани автомобили”, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и закупуване на употребяван високопроходим автомобил (джип) за нуждите на потребителите на социалната услуга – Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ) – гр. Костинброд“ и Обособена позиция 2: „Доставка и закупуване на употребяван лекотоварен автомобил (миниван) за нуждите на „Домашен Социален патронаж“ (ДСП) – гр. Костинброд“

Обява 2018-6 – Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение „Реконструкция и оборудване на СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, находящи се в УПИ I, кв. 88, по действащия ПУП на гр. Костинброд, община Костинброд

Обява 2018-5 „Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Костинброд“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството“

Обява – 4 ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор за изпълнение на обект: „Мост над река Белица към „Корейската махала“ в гр. Костинброд“

Обява 2018 – 3 „Доставка и закупуване на нов минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга – Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ) – гр. Костинброд и доставка и закупуване на употребяван минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга на Център за обществена подкрепа – „Промяна“ (ЦОП) – гр. Костинброд.“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и закупуване на нов минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга – Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ) – гр. Костинброд Обособена позиция 2: Доставка и закупуване на употребяван минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга на Център за обществена подкрепа – „Промяна“ (ЦОП) – гр. Костинброд“

Обява 2018-2 Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община Костинброд до май 2019 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд“; Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до приемно СУ „Д-р Петър Берон“, община Костинброд; Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до средищно ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, община Костинброд

bg Български
X
Размер на шрифта