Обява 2017-5 за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на Община Костинброд ”

Обява 2017-4 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд“

Обява 2017-3 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) , с предмет : „Изготвяне на Анализ разходи-ползи към проектно предложение по процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, за нуждите на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд

Обява 2017-2 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд”

Обява 2017-1 СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община Костинброд до март 2018 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд“; Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до приемно СУ „Д-р Петър Берон“, община Костинброд; Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, община Костинброд”.

Обява 2016 – 2 „Доставка и закупуване на нов специализиран микробус за нуждите на лицата с увреждания по проект: „Нова възможност за независим живот”, съгласно договор BG 05M9OP001-2.002-0233-С001, изпълняван от община Костинброд, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОПРЧР), по процедура BG 05M9OP001-2.002 „Независим живот”

Обява – 2016 -1 с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАСАЖДАНЕ НА ПАРКОВА РАСТИТЕЛНОСТ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ: „ФИТНЕС ЗА ВСИЧКИ НА ОТКРИТО” ПО ПУДОС, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ И НА ТЕНИС МАСИ ЗА ВЪНШНО ПОЛЗВАНЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ с три обособени позиции : Обособена позиция №1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАСАЖДАНЕ НА ПАРКОВА РАСТИТЕЛНОСТ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ: „ФИТНЕС ЗА ВСИЧКИ НА ОТКРИТО” ПО ПУДОС. Обособена позиция №2: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ Обособена позиция №3: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕНИС МАСИ ЗА ВЪНШНО ПОЛЗВАНЕ

bg Български
X