Обява 2018-1 Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на община Костинброд, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционни намерения: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Д-р Петър Берон“, гр.Костинброд“ по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Обява 2017-12 „Неотложни аварийно – възстановителни строителни работи за почистване и увеличаване водопроводимостта на река Сливнишка в участък от мост при с. Петърч (гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в река Блато, община Костинброд.”

Обява 2017-11 с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на детски площадки в община Костинброд“

Обява 2017-10 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, УЛ.“СЛАВЯНСКА“№165“, ГР. КОСТИНБРОД“

Обява 2017-9 с предмет: Избор на изпълнител за реализиране на „Енергийно ефективна реконструкция на сграда на 2-ро ОУ „Васил Левски”, гр.Костинброд“, чрез инженеринг за изпълнение на еенергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат (ЕСКО ДОГОВОР)

Обява 2017-8 чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) с предмет : „Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд – изготвяне на проектна документация във връзка с получаване на разрешително за водовземане от два броя тръбни кладенци и прочистване на два броя кладенци и изграждането им“ В Раздел “Способи по чл. 20, ал. 3 от ЗОП”

Обява 2017-7 за обществена поръчка чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКРАНИ ОТ ПРЕМЕСТВАЕМИ СТЕНИ ОКОЛО ПЛОЩАДКИ ЗА ОТПАДЪЦИ И НИШИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ГРАДИНСКИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“

Обява 2017-6 за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) с предмет: „Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Костинброд“

Обява 2017-5 за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на Община Костинброд ”

Обява 2017-4 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд“

Обява 2017-3 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) , с предмет : „Изготвяне на Анализ разходи-ползи към проектно предложение по процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, за нуждите на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд

Обява 2017-2 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд”

bg Български
X
Размер на шрифта