Обява 2018-1 Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на община Костинброд, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционни намерения: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Д-р Петър Берон“, гр.Костинброд“ по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Обява 2017-12 „Неотложни аварийно – възстановителни строителни работи за почистване и увеличаване водопроводимостта на река Сливнишка в участък от мост при с. Петърч (гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в река Блато, община Костинброд.”

Обява 2017-11 с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на детски площадки в община Костинброд“

Обява 2017-10 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, УЛ.“СЛАВЯНСКА“№165“, ГР. КОСТИНБРОД“

Обява 2017-9 с предмет: Избор на изпълнител за реализиране на „Енергийно ефективна реконструкция на сграда на 2-ро ОУ „Васил Левски”, гр.Костинброд“, чрез инженеринг за изпълнение на еенергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат (ЕСКО ДОГОВОР)

Обява 2017-8 чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) с предмет : „Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд – изготвяне на проектна документация във връзка с получаване на разрешително за водовземане от два броя тръбни кладенци и прочистване на два броя кладенци и изграждането им“ В Раздел “Способи по чл. 20, ал. 3 от ЗОП”

Обява 2017-7 за обществена поръчка чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКРАНИ ОТ ПРЕМЕСТВАЕМИ СТЕНИ ОКОЛО ПЛОЩАДКИ ЗА ОТПАДЪЦИ И НИШИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ГРАДИНСКИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“

Обява 2017-6 за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) с предмет: „Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Костинброд“

Обява 2017-5 за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на Община Костинброд ”

Обява 2017-4 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд“

Обява 2017-3 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) , с предмет : „Изготвяне на Анализ разходи-ползи към проектно предложение по процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, за нуждите на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд

Обява 2017-2 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд”

Размер на шрифта
Промяна на контраста