Становище на АОП по обществена поръчка, вписана в РОП под номер 00035-2014-0001

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд" финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с ID № 00035-2014-0002, във връзка с Решение № РД 05 – 96/10.04.2014 г. и Обявление с изх. № 08.00-104/10.04.2014 г., уведомяваме всички заинтересовани лица и участници, че Комисията приключи с проверката и оценяването на документите, съдържащи се в пликове №1 и №2 и взе Решение отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” да се състои в открито заседание от 10.00 часа на 08.08.2014 г. в сградата на НЧ „Иван Вазов” – Малък салон на адрес площад „Иван Вазов” №1; пълен текст

Покана за набиране на външни експерти

Община Костинброд е възложител по чл.7. ал.1, т.З от ЗОП и е планирала през
2014 г. да проведе и възложи изпълнението на обществсна поръчка с предмет :

„Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места на община
Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд,
Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман" в община Костинброд, почистване и
поддръжане на територии за обществсно ползване, поддържане на зелени площи в
община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими
отпадъци(от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща
инсталация на територията на община Костинброд". пълен текст

Открита процедура по ЗОП

Открита процедура по ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/ 13/ 2.2-11., Договор за БФП №13-22-44/04.12.2013г. пълен текст

О Б Я В А

от

Комисия, назначена със Заповед № РД-05-347/20.09.2013 г. на кмета на община Костинброд, за разглеждане и оценка на оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален № 00035-2013-0003 в регистъра на АОП и с предмет: Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на "Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд". пълен текст

Публикувано на 29.01.2014

Във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2014 година“ с три обособени позиции: пълен текст

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2014 година“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските

заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2014 година“ с три обособени позиции: пълен текст

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до детско заведение, респективно учебно заведение и обратно в най-близкото населено място на територията на Община Костинброд до края на календарната 2014 година“ с две обособени позиции:  Обособена позиция №1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка в детско заведение в най-близкото населено място на територията на община Костинброд“.  обособена позиция №2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до училище в най-близкото населено място на територията на община Костинброд“ пълен текст

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Костинброд за зимни сезони 2013г. – 2014г. и 2014-2015г.“ с две обособени позиции – обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на община Костинброд и на част от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Костинброд“ и обособена позиция № 2 „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата“, публикувана в регистъра на АОП с уникален номер 00035-2013-0005, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за обособените позиции в споменатата обществена поръчка ще се състои в открито заседание от 9,30 часа на 25.10.2013г. в сградата на НЧ „Иван Вазов“ – Малък салон, на адрес: площад „Иван Вазов“ № 1, гр. Костинброд. пълен текст

Обществена поръчка с предмет : „Зимно поддържане и снегопочисване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за зимни сезони 2013 г. – 2014г. и 2014 г. – 2015 г.“ с две обособени позиции

Обществена поръчка с предмет : 
„Зимно поддържане и снегопочисване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за зимни сезони 2013 г. – 2014г. и 2014 г. – 2015 г.“ с две обособени позиции:  обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на община Костинброд и на част от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Костинброд“,  обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата“.
ДОКУМЕНТАЦИЯ (.rar) пълен текст

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Костинброд“.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на съдове за битови и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Костинброд“.

 Публикувано в АОП ID № 00035-2013-004 пълен текст

СМР Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци община Костинброд

Открита процедура по ЗОП с предмет:

Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на „Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд“ пълен текст

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ДРАГОВИЩИЦА”, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, пълен текст

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП

20.11.2012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Костинброд при управлението на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд" и за осъществяване на мерките за информация и публичност по проекта“ пълен текст

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд“ пълен текст