Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Драговищица, община Костинброд"

Прекратена с Решение №190/14.03.2012г. на Кмета на Община Костинброд, обявено в Регистъра на обществените поръчки под ID №475147 на поръчка с уникален №00035-2012-0001 пълен текст

Обява за доставка на канцеларски материали

ПОКАНА от Община Костинброд, с административен адрес: гр. Костинброд 2230, ул. „Охрид“ № 1,
БУЛСТАТ 000776363, представлявана от Кмета Милен Тодоров Димитров и Гл. Счетоводител Анита Асенова Кръстанова

Документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТ КОНКУРС
ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ „РАДОСТ” ГРАД КОСТИНБРОД” пълен текст

bg Български
X
Размер на шрифта