ПК 2019-17 Определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване.

ПK 2019-16 Определяне на прогнозната стойност за упражняване на строителен надзор на обект: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд” с 3 обособени позиции.

ПК 2019-15 Определяне на прогнозната стойност за упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов“ в гр. Костинброд

ПК 2019-14 Определяне на прогнозната стойност за упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на информационен център в гр. Костинброд“

ПК 2019-13 Определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ път SOF 3411 – ІІІ – 811 – БОГЬОВЦИ – БЕЗДЕН – ОПИЦВЕТ Участък от „Център за деца с онкохематологични заболявания“ до входа на с. Опицвет“

29.10.2019 г.
1. Решение № РД-05-576 от 29.10.2019 г.,
2. Приложения към Решението- ZIP
2.1. Докладна записка № 93.00-757/29.10.2019 г.,
2.2. Решение №1152/26.09.2019 г. на ОС Костинброд,
2.3. Разрешение за строеж № 133/03.09.2019 г.,
2.4. Становище № 70.00-222/18.10.2019 г.,
2.5. Договор №105/19.07.2019 г. с Техническо предложение
3. Инвестиционен проект – ZIP пълен текст

ПК 2019-12 Определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд“. по проект № BG06RDNP001-7.001-0124 – ПРСР 2014-2020 г.

ПК-2019-11 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд

ПК 2019-10 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“

ПК 2019-9 Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“

ПК-2019-8 Събиране на предложения с индикативни цени за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДА НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ «СВ. ВМЧК. МИНА».

ПК-2019-7 Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“

ПК-2019-6 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Преустройство и ремонт на обществена сграда в общински музей в ПИ 38978.900.6779 по КК и КР на гр.Костинброд“

ПК-2019-5 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В УПИ VIII-2747, КВ. 99 А ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП НА ГР. КОСТИНБРОД, ОБЩИНА КОСТИНБРОД“

ПК-2019-4 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА СЦЕНА НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД „ИВАН ВАЗОВ“ В ПИ 38978.900.7799 ПО КК И КР НА ГР.КОСТИНБРОД“

ПК – 2019 – 3 Доставка и монтаж на 24 (двадесет и четири) броя подземни контейнери с обем 3 м3

ПК 2019 – 2 „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд, чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта“