ПК 2019 – 1 „Изработване и доставка на печатни, информационни и промоционални материали за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“

ПК 2018 – 2 „Реконструкция и оборудване на СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, находящи се в УПИ I, кв. 88, по действащия ПУП на гр. Костинброд, община Костинброд”

ПК 2018-1 Изготвяне на КСС по СМР дейности, във връзка с проектно предложение „ Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Костинброд “ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007)

ПК 2017 – 5 „Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд“

Покана до всички заинтересован лица с изх. № 08-00-23/21.02.2017 г.

Приложение 1: Техническа спецификация

Приложение 2: Индикативна оферта 

02.03.2017
1. Решение № РД-05-86/02.03.2017 г. 
2. Индикативни оферти: 
2.1. №08-00-23/1 от 28.02.2017 г. от Рила Консулт ЕООД, ЕИК: 175292784,
2.2.  №08-00-23/2 от 28.02.2017 г. от Европрограмконсулт ЕООД, ЕИК: 200821807,
2.3.  №08-00-23/3 от 28.02.2017 г. от Консист Консулт ЕООД, ЕИК: 203669190 пълен текст

ПК 2017 – 4 за „Изготвяне на Анализ разходи-ползи към проектно предложение по процедураBG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, за нуждите на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд

Покана до всички заинтересован лица с изх. № 08-00-22/21.02.2017 г.

Приложение 1: Техническа спецификация

Приложение 2: Индикативна оферта 

02.03.2017
1. Решение № РД-05-85/02.03.2017 г. 
2. Индикативни оферти: 
2.1. №08-00-22/1/28.02.2017 г. от Рила Консулт ЕООД, ЕИК: 175292784,
2.2. № 08-00-22/2/28.02.2017 г. от  Европрограмконсулт ЕООД, ЕИК: 200821807,
2.3. № 08-00-22/3/28.02.2017 г. от  Консист Консулт ЕООД, ЕИК: 203669190,  пълен текст

ПК 2017 – 3 за „Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, които ще обслужват общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд“

ПК 2017 -2 за „Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура, както следва, съгласно техническата спецификация: 1: Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за компостиращата инсталация и съпътстващата я инфраструктура; 2: Изготвяне на прединвестиционнопроучвание (ПИП) за инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и съпътстващата я инфраструктура“

ПК 2017 -1 за „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд“

ПК – 2016 -2 Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка М07— „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от Мярка М07— „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

ПК – 2016 -1 Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд“; „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“