ПП – 2016 – 3 „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”

ПП-2016-2 „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно на територията на Община Костинброд до 01 февруари 2017 година“ с три обособени позиции:обособена позиция №1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка на територията на община Костинброд обособена позиция №2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „Д-р Петър Берон” на община Костинброд“ обособена позиция №3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до средищно ОУ „Отец Паисий” – с. Петърч, община Костинброд“

ПП – 2016 – 1 Избор на изпълнител за „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Общинска администрация Костинброд с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на офис консумативи за Общинска администрация Костинброд “; Обособена позиция № 2: “Доставка на канцеларски материали за Общинска администрация Костинброд”

ПП – 2015 – 7 с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Костинброд”

ПП – 2015 – 7 с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Костинброд”

Документация

Публична покана пълен текст

ПП – 2015 – 6 Избор на изпълнител за Предоставяне на електронни съобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез свои обществени наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие за нуждите на Община Костинброд

Публична покана

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Съобщение до медиите

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9042858. пълен текст

ПП – 2015 – 5 Предоставяне на електронни съобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез свои обществени наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие за нуждите на Община Костинброд.

Публична покана

Документация

Съобщение до медиите

15.06.2015
ПП – 2015 – 5 Предоставяне на електронни съобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез свои обществени наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие за нуждите на Община Костинброд, с уникалният номер на публичната покана в РОП на АОП е ID 9042553 е оттеглена, на основание чл.101б, ал.5 от ЗОП, поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.
пълен текст

ПП – 2015 – 4 Изготвяне на технически(работен) проект за реконструкция, преустройство, надстрояване и разширяване на строеж в УПИ I2757,3819 от кв.100 по плана на община Костинброд

ПП-2015-3 Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд

ПП-2015-2 Приготвяне и доставяне на готова храна(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд

ПП-2015-2 Публична покана

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Приготвяне и доставяне на готова храна(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд” с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9039401. пълен текст

Публична покана

Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно на територията на Община Костинброд до 01 февруари 2016 година“ с три обособени позиции: пълен текст

bg Български
X
Размер на шрифта