Публична покана

Публична покана

 За избор на изпълнител за „Предоставяне на електронни далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена електронна съобщителна мобилна клетъчна мрежа с национално покритие” по стандарти GSM И UMTS, за нуждите на ОбщинаКостинброд.” пълен текст

Публична покана с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“

Публична покана с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“
открита по Решение № РД-05-109/23.04.2014 г.. на кмета на община Костинброд. пълен текст

ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Костинброд, гр. Костинброд, Софийска област, гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777, https://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация Костинброд“.

Открита с Решение № РД – 05 – 29/04.02.2014г. на кмета на община Костинброд пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет:

„Периодични доставки на течни горива за моторните превозни средства на община Костинброд, чрез покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане” , открита по Решение № РД 05 – 23/ 27.01.2014 г. на кмета на община Костинброд. пълен текст

Публична покана

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на „Социален патронаж”- гр. Костинброд и „Дневен център за работа с деца на улицата”- гр. Костинброд и доставка на офис оборудване за нуждите на Общинска администрация Костинброд за изпълнение на дейностите по проект „Помощ в дома“ по договор BG 051 PO001-5.1.04-0028-C0001 от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ с две обособени позиции: пълен текст

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за за изработване на „Геодезическо заснемане на подземните проводи и съоръжения на гр.Костинброд и другите населени места в община Костинброд, област Софийска – етап I“

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за за изработване на „Геодезическо заснемане на подземните проводи и съоръжения на гр.Костинброд и другите населени места в община Костинброд, област Софийска – етап I“.   пълен текст

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за„Актуализация на цифров модел на гр. Костинброд и прехвърляне на база данни от Autodesk в М – CAD“

Публична покана с предмет:

Избор на изпълнител за„Актуализация на цифров модел на гр. Костинброд и прехвърляне на база данни от Autodesk  в М – CAD“. Финансирането на поръчката ще се осъществява със собствени средства от общинския бюджет . пълен текст

Публична покана: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Костинброд във връзка с разработването на документи по чл. 9, т.7 от Закона за регионално развитие” –с две обособени позиции

Публична покана: „Избор на изпълнител за предоставяне на  консултантски услуги на община Костинброд във връзка с разработването на документи по чл. 9, т.7 от Закона за регионално развитие” –с две обособени позиции: пълен текст

Публична покана „Избор на изпълнител на информационна дейност – „Публичност и визуализация“

Публична покана

Избор на изпълнител на информационна дейност – „Публичност и визуализация“ с две обособени позиции :

Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на дейност „Публичност” по проект „Повишаване на адаптивността и квалификация на служителите в ОбА Костинброд, чрез усвояване на нови и развитие и надграждане на придобити знания и умения” по договор №: А 12-22-112”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет”. пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на технологично обзавеждане за ЦДГ „Детелина”- с. Драговищица, община Костинброд и доставка на офис оборудване за нуждите на Общинска администрация Костинброд за изпълнение на дейностите по проект „Помощ в дома“ по договор BG 051 PO001-5.1.04-0028-C0001 от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ с две обособени позиции: пълен текст

Публична покана

Избор на изпълнител за „Предоставяне на цялостен набор от услуги за организиране и провеждане на присъствени, електронни и изнесени обучения по Дейност 2 от проект „Повишаване на адаптивността и квалификацията на служителите в общинска администрация на гр. Костинброд, чрез усвояване на нови и развитие и надграждане на придобити знания и умения” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А 12-22-112/14.05.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. пълен текст

Публична покана

Публична покана
За възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на офис техника и оборудване за нуждите на Общинска администрация Костинброд“ с две обособени позиции: пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ ЗА „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УЧИЛИЩЕ ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ “В ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” КВ.33, УПИ- I, С. ДРАГОВИЩИЦА- ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ пълен текст

Публична покана

Публична покана
За възлагане на обществена поръчка с предмет: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ: 1) „ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАЙСИЙ“ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“, кв. 33, УПИ I, с. ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ И 2) „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА КРЪСТОВИЩЕТО МЕЖДУ УЛ. ОБЕДИНЕНА И УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН В ГР. КОСТИНБРОД“ пълен текст