Публична покана

СЪОБЩЕНИЕ

От Община Костинброд

Община Костинброд уведомява заинтересованите лице, че обяви

Публична покана по процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд” пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет:

„Избор на изпълнител за изработване на работен проект за рехабилитация, ремонт, реконструкция, усилване, саниране и уширение на пътно съоръжение на обект: „Мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401/ Костинброд – Петърч – Безден/ в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100“, открита по Решение № РД 05 – 145/ 22.05.2014 г. на кмета на община Костинброд. пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет:

„Изготвяне на технически проект за временна организация на движението на кръстовище при пресичане на ул. „Йордан Йовков” и ул. „Ломско шосе” на територията на гр.Костинброд”, открита по Решение № РД 05 – 141/ 16.05.2014 пълен текст

Публична покана

Публична покана

 За избор на изпълнител за „Предоставяне на електронни далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена електронна съобщителна мобилна клетъчна мрежа с национално покритие” по стандарти GSM И UMTS, за нуждите на ОбщинаКостинброд.” пълен текст

Публична покана с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“

Публична покана с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“
открита по Решение № РД-05-109/23.04.2014 г.. на кмета на община Костинброд. пълен текст

ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Костинброд, гр. Костинброд, Софийска област, гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777, https://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация Костинброд“.

Открита с Решение № РД – 05 – 29/04.02.2014г. на кмета на община Костинброд пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет:

„Периодични доставки на течни горива за моторните превозни средства на община Костинброд, чрез покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане” , открита по Решение № РД 05 – 23/ 27.01.2014 г. на кмета на община Костинброд. пълен текст

Публична покана

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на „Социален патронаж”- гр. Костинброд и „Дневен център за работа с деца на улицата”- гр. Костинброд и доставка на офис оборудване за нуждите на Общинска администрация Костинброд за изпълнение на дейностите по проект „Помощ в дома“ по договор BG 051 PO001-5.1.04-0028-C0001 от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ с две обособени позиции: пълен текст

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за за изработване на „Геодезическо заснемане на подземните проводи и съоръжения на гр.Костинброд и другите населени места в община Костинброд, област Софийска – етап I“

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за за изработване на „Геодезическо заснемане на подземните проводи и съоръжения на гр.Костинброд и другите населени места в община Костинброд, област Софийска – етап I“.   пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста