Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за„Актуализация на цифров модел на гр. Костинброд и прехвърляне на база данни от Autodesk в М – CAD“

Публична покана с предмет:

Избор на изпълнител за„Актуализация на цифров модел на гр. Костинброд и прехвърляне на база данни от Autodesk  в М – CAD“. Финансирането на поръчката ще се осъществява със собствени средства от общинския бюджет . пълен текст

Публична покана: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Костинброд във връзка с разработването на документи по чл. 9, т.7 от Закона за регионално развитие” –с две обособени позиции

Публична покана: „Избор на изпълнител за предоставяне на  консултантски услуги на община Костинброд във връзка с разработването на документи по чл. 9, т.7 от Закона за регионално развитие” –с две обособени позиции: пълен текст

Публична покана „Избор на изпълнител на информационна дейност – „Публичност и визуализация“

Публична покана

Избор на изпълнител на информационна дейност – „Публичност и визуализация“ с две обособени позиции :

Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на дейност „Публичност” по проект „Повишаване на адаптивността и квалификация на служителите в ОбА Костинброд, чрез усвояване на нови и развитие и надграждане на придобити знания и умения” по договор №: А 12-22-112”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет”. пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на технологично обзавеждане за ЦДГ „Детелина”- с. Драговищица, община Костинброд и доставка на офис оборудване за нуждите на Общинска администрация Костинброд за изпълнение на дейностите по проект „Помощ в дома“ по договор BG 051 PO001-5.1.04-0028-C0001 от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ с две обособени позиции: пълен текст

Публична покана

Избор на изпълнител за „Предоставяне на цялостен набор от услуги за организиране и провеждане на присъствени, електронни и изнесени обучения по Дейност 2 от проект „Повишаване на адаптивността и квалификацията на служителите в общинска администрация на гр. Костинброд, чрез усвояване на нови и развитие и надграждане на придобити знания и умения” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А 12-22-112/14.05.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. пълен текст

Публична покана

Публична покана
За възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на офис техника и оборудване за нуждите на Общинска администрация Костинброд“ с две обособени позиции: пълен текст

Публична покана

Публична покана с предмет:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ ЗА „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УЧИЛИЩЕ ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ “В ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” КВ.33, УПИ- I, С. ДРАГОВИЩИЦА- ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ пълен текст

Публична покана

Публична покана
За възлагане на обществена поръчка с предмет: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ: 1) „ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАЙСИЙ“ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“, кв. 33, УПИ I, с. ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ И 2) „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА КРЪСТОВИЩЕТО МЕЖДУ УЛ. ОБЕДИНЕНА И УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН В ГР. КОСТИНБРОД“ пълен текст

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на дейност – „Провеждане на информационна кампания” – „Визуализация“ по проект BG051PO 001-5.1.04-0028 „Грижи в домашна среда за независим и достоен живот“, изпълняван по договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0028-С0001. пълен текст

Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели във връзка с управление на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизация на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“ пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста