ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на дейност – „Провеждане на информационна кампания” – „Визуализация“ по проект BG051PO 001-5.1.04-0028 „Грижи в домашна среда за независим и достоен живот“, изпълняван по договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0028-С0001. пълен текст

Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели във връзка с управление на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизация на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“ пълен текст

Публична покана

Обект на обществената поръчка по смисъла на чл. 3 от Закона за обществените поръчки е осъществяването на строително – монтажни работи, включително доставка на оборудването на „СМР за климатизация на големия салон на читалище „Иван Вазов“ в гр. Костинброд, съгласно Одобрено Техническо задание с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9009067. пълен текст

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на рекламно-информационна кампания на Община Костинброд”

Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на рекламно-информационна кампания на община Костинброд” с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9005502. пълен текст

Публична покана

Публична покана
За възлагане на обществена поръчка с предмет: избор на изпълнител за „Основен ремонт на помещенията в читалище „Иван Вазов“, с цел развитие на „ Дневен център за работа с деца на улицата“, гр. Костинброд“, с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID)9005281. пълен текст

Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки във връзка с осъществяването на проект „Интегриран проект за изграждане на ПОСВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи по тях за гр. Костинброд” пълен текст

Съобщение – Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на стротелството за обекти на територията на община Костинброд” с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9003597. пълен текст

Публична покана

Публична покана
За „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд” с три обособени позиции: 1. първа обособена позиция: „Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 2406/ I-81 София – Калотина – Петърч”. 2. втора обособена позиция: „Поддържане и ремонт на пътни настилки на улици и пътища на територията на община Костинброд”. 3. трета обособена позиция: „Поддръжка на пътни участъци, на територията на община Костинброд чрез насипване с трошено – каменна настилка”.
пълен текст