Обява 2020-1 Строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена при ОТ 80 – ОТ 85, квартал 34 в село Петърч, община Костинброд, област Софийска“

ПП – 2015 – 1 Изпълнение на СМР на обект „Паркоустройство и благоустройство на площад с. Петърч“ – I етап