Заповеди за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от землищата на община Костинброд

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви от землището на с. Бучин проход, община Костинброд, Софийска област

Заповед №РД-15-274/26.08.2016 г. на кмета на Общината за провеждане на публични търгове за отдаване на недвижими имоти – частна общинска собственост от землището на с. Богьовци, община Костинброд

Заповеди за спечелили търговете за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, съгласно чл.24 а, от ЗСПЗЗ за землището на с. Понор, община Костинброд

bg Български
X