Съобщение

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,Във връзка с преписки за изменение на поземлени имоти №346 и №347 и УПИ IX „За магазин“, кв.20 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Петьрч, администрация Костинброд Ви уведомява, че със заповед №РД-17- 144/09.06.2022 год. и заповед №РД-17-120/20.05.2022 год. на кмета на Община Костинброд се отменят съответно заповед №РД-17-71/14.03.2022 год. и заповед №РД-17-23/31.01.2022 год. на кмета на Общината и следва да се явите в Общинска администрация Костинброд, ул. „Охрид“ №1, гр. Костинброд за запознаване с преписката в дните вторник или четвъртък от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., като Моля, да носите в себе си и документ за собственост. пълен текст

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Костинброд на основание чл.129, ал.2от ЗУТ и § 4,ал.2 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, поради липса на актуални данни в кадастралния регистър на с.Петърч на заинтересованите лица по чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, съобщава, че във входното фоайе, на таблото за съобщения в сградата на Общинската администрация гр. Костинброд,ул. „Охрид“ №1 и на интернет страницата на община Костинброд https://kostinbrod.bg е публикувана Заповед № РД-17-44 от 10.02.2023 год. на кмета на община Костинброд за одобрено изменение на ПУП за урегулиран поземлен имот №XV-267 и „Градина“ в квартал 22 по действащия регулационен план на с.Петърч , общ. Костинброд, одобрен със Заповед №0440/1977г. пълен текст

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Костинброд на основание чл.129, ал.2от ЗУТ и § 4,ал.2 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, поради липса на актуални данни в кадастралния регистър на с.Дреново на заинтересованите лица по чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, съобщава, че във входното фоайе, на таблото за съобщения в сградата на Общинската администрация гр. Костинброд,ул. „Охрид“ №1 и на интернет страницата на община Костинброд https://kostinbrod.bg е публикувана Заповед № РД-17-34 от 31.01.2023 год. на кмета на община Костинброд за одобрено изменение на ПУП за урегулиран поземлен имот №IX-145 в квартал 28 по действащия регулационен план на с.Дреново, общ. Костинброд, одобрен със Заповед №455-1988г. пълен текст

ОБЯВЛЕНИЕ – Oбщина Костинброд на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че в общинска администрация е постъпил проект за изменение на подробния устройствен план за УПИ XV-267 и УПИ за Градина, кв.22 на с. Петърч, общ. Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ
Oбщина Костинброд на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че в общинска администрация е постъпил проект за изменение на подробния устройствен план за УПИ XV-267 и УПИ за Градина, кв.22 на с. Петърч, общ. Костинброд. Проектът е изложен във входното фоайе, на таблото за съобщения в сградата на Общинската администрация гр. Костинброд,ул. „Охрид“ №1 и са публикувани на интернет страницата на Община Костинброд на адрес https://kostinbrod.bg. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат направят писмени възражение, предложения и искания по проекта до кмета на община Костинброд в 14-дневен срок от датата на обявлението. пълен текст

ОБЯВЛЕНИЕ

Oбщина Костинброд на основание чл.182, ал.3 от ЗУТ съобщава, че в общинска аминистрация е постъпил проект за изменение на подробния устройствен план за УПИ IX-145 и „Градина“, кв.28 на с. Дреново, общ. Костинброд. Проектът е изложен във входното фоайе, на таблото за съобщения в сградата на Общинската администрация гр. Костинброд,ул. „Охрид“ №1 и са публикувани на интернет страницата на Община Костинброд на адрес https://kostinbrod.bg . На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат направят писмени възражение, предложения и искания по проекта до кмета на община Костинброд в 14-дневен срок от датата на обявлението. пълен текст