УСЛУГА:

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

На основание на:

Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

издаване на разрешително за отсичане изкореняване на дървета и лозя над 1 декар

 

Заявление за издаване на разрешение за отсичане на  над 5/пет/броя дървета и лозя над 1 дка

Закон за опазване на селскостопанското имущество

За услугата се заплаща цена.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

На гише в административно звено за обслужване в брой

УСЛУГА:

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Превозният билет удостоверява законното транспортиране на описаната в него дървесина от мястото на натоварване до посоченото място на доставка в срок до 12 часа, считано от момента на издаването му. Той удостоверява и законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се намира складирана на посоченото в билета място на доставка и задължително се съхранява до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години.

На основание на:

Закон за горите - чл. 211, ал. 4

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина

разрешение за отсичане

Закона за горите

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 2 лв.

Наредба за определяне  и администриране на местните такси и цени на територията на община Костинброд

На гише в административно звено за обслужване в брой

УСЛУГА:

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

На основание на:

Правилник за прилагане на Закона за горите - чл. 131

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

измерване кубиране и маркиране на дървесина

разрешително за отсичане или изкореняване

Заявление

Правилник за прилагане на Закона за горите

За услугата се заплаща  цена.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

На гише в административно звено за обслужване в брой

УСЛУГА:

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

На основание на:

Закон за пчеларството - чл. 8

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Заявление - декларация

Закон за пчеларството

Не се заплаща за услугата

Не се заплаща за услугата

УСЛУГА:

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

На основание на:

Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

издаване на разрешително за отсичане или изкореняване

Заявление за издаване на разрешение

Закон за опазване на селскостопанското имущество

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 10 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

На гише в административно звено за обслужване в брой

Размер на шрифта
Промяна на контраста