>> Списък на услугите

УСЛУГА:

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

На основание на:

 • Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

 • Не

Срок за предоставяне:

 • 14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 • Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

 • отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“
 • Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
  Код за междуселищно избиране: 0721
  Телефон за връзка: 0889500049
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

 • издаване на разрешително за отсичане изкореняване на дървета и лозя над 1 декар

Образци

 • Заявление за издаване на разрешение за отсичане на над 5/пет/броя дървета и лозя над 1 дка

Нормативна уредба

 • Закон за опазване на селскостопанското имущество

Заплащане

 • За услугата се заплаща цена.
 • Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд
 • Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • На гише в административно звено за обслужване в брой

УСЛУГА:

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Превозният билет удостоверява законното транспортиране на описаната в него дървесина от мястото на натоварване до посоченото място на доставка в срок до 12 часа, считано от момента на издаването му. Той удостоверява и законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се намира складирана на посоченото в билета място на доставка и задължително се съхранява до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години.

На основание на:

 • Закон за горите – чл. 211, ал. 4

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

 • Не

Срок за предоставяне:

 • 14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 • Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

 • отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“
 • Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
  Код за междуселищно избиране: 0721
  Телефон за връзка: 0889500049
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

 • Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина
 • разрешение за отсичане

Нормативна уредба

 • Закона за горите

Заплащане

 • За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 2 лв.
 • Наредба за определяне  и администриране на местните такси и цени на територията на община Костинброд
 • Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • На гише в административно звено за обслужване в брой

УСЛУГА:

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

На основание на:

Правилник за прилагане на Закона за горите – чл. 131

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

измерване кубиране и маркиране на дървесина

разрешително за отсичане или изкореняване

Образци

Заявление

Нормативна уредба

Правилник за прилагане на Закона за горите

Заплащане

За услугата се заплаща цена.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой


УСЛУГА:

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

На основание на:

Закон за пчеларството – чл. 8

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Образци

Заявление – декларация

Нормативна уредба

Закон за пчеларството

Заплащане

Не се заплаща за услугата


УСЛУГА:

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

На основание на:

Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на разрешително за отсичане или изкореняване

Образци

Заявление за издаване на разрешение

Нормативна уредба

Закон за опазване на селскостопанското имущество

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 10 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой