СПИСЪК НА УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1.Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път/Издаване на удостоверение  за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

2. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път/Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

3. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

4. Издаване на удостоверение за промени на постоянния адрес, регистриран след 2000г.

5.Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

6.Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000г.

7.Издаване на удостоверение за правно ограничение

8.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

9.Издаване на удостоверение за семейно положение

10.Издаване на удостоверение за родените от майката деца

11.Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

12.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

13.Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

14.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република  България

15.Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

16.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

17.Издаване на удостоверение за наследници

18.Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

19.Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

20.Издаване на удостоверение за граждански брак – оригинал

21.Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат

22.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

23.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път

24.Припознаване на дете

25.Възстановяване или промяна на име

26.Издаване на удостоверение за верен ЕГН

27.Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

28.Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл.155 от СК и по право – по чл.173 от СК/

29.Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

30.Комплектоване на преписка за вписване в регистрите на населението

31.Съставяне на актове за гражданско състояние  на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

32.Промяна в актовете по гражданско състояние

33.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

34.Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

35.Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.

36.Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

37.Заверка на удостоверение по гражданско състояние, оригинал или копие, когато няма промяна в данните

38.Издаване на  разрешение за погребение на лице с постоянен адрес в населено място извън Общината

39.Закупуване на гробно място