Услуга:

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 23, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и  ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Образци

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път


Услуга:

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

1 ден

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на удостоверение за граждански брак оригинал

Образци

Заявление за издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал

Декларация при сключване на граждански брак

Декларация при сключване на граждански брак за определяне на режима на имуществена общност

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата не  се заплаща

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

За услугата не се заплаща


Услуга:

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Извлечения от актове за гражданско състояние, свързани с раждане, брак или смърт, когато се поискат от заинтересована страна и когато използването им изисква да бъдат преведени.

На основание на:

Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена – чл. 1; чл. 8

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на многоезичен акт по гражданско състояние

Образец

Заявление за издавене на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

За обикновена услуга 10 лв.

За бърза услуга 15 лв.

За експресна услуга 20 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път


Услуга:

2016 Издаване на удостоверение за наследници
Издаване на удостоверение за наследници

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 1

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Кмет на община

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

По реда на АПК

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на удостоверение за наследници

Образец

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 7.5 лв.

За експресна услуга 10 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд и Закона за местните данъци и такси

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път


Услуга:

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 20

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина

Образец

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 7.5 лв.

За експресна услуга 10 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на територията на община Костинброд и закон за местните данъци и такси

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път


Услуга:

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

1 ден – веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Съставя се до 48 часа

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на акт за смърт

Образци

Заявление за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път

Заявление за издаване на разрешение за погребение на лице с постоянен адрес в населено място извън общината

Заявление за издаване на разрешение за погребение

Нормативна уредба

Закона за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата не се заплаща .

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

За услугата не се заплаща


Услуга:

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 13

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Сверяват се данните на лицето и се прави заверено копие

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър

Образци

Заявление за издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър

Нормативна уредба

Закона за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата  се заплаща фиксирана такса в размер на 5.00 лв..

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път


Услуга:

2033 Възстановяване или промяна на име
Възстановяване или промяна на име

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 19а

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на удостоверение за възстановяване и промяна на име

Образци

Заявление за издаване на удостоверение за възстановяване или промяна на име

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата не  се заплаща.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

За услугата не се заплаща


Услуга:

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 4

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори или следващ път

Образци

Искане за издаване на удостоверения-дубликат и препис-извлечение от актове по ГС

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 3 лв.

За бърза услуга 4.5 лв.

За експресна услуга 6 лв.

ЗМДТ и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път


Услуга:

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 7

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 15

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за съпруг и родствени връзки

Образци

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 10 лв.

За бърза услуга 15 лв.

За експресна услуга 20 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път


Услуга:

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 4

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак

Образци

Искане за издаване на удостоверение -дубликат

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 3 лв.

За бърза услуга 4.5 лв.

За експресна услуга 6 лв.

ЗМДТ и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път


Услуга:

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Кмет на община

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Прави се проверка във всички регистри по гражданско състояние и гражданска регистрация

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

  • Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Образци

  • Заявление за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Нормативна уредба

  • Закон за гражданската регистрация

Заплащане

  • Не се заплаща  такса за услугата
  • ЗМДТ и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

  • Не се заплаща такса за услугата

Услуга:

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 13

Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл. 15, ал. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

 

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на препис от семеен регистър воден до 1978 г.

Образци

Заявление за издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

Не се заплаща такса за услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

Услугата не се заплаща

 

Услуга:

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

На основание на:

Семеен кодекс – чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за отразяване на имуществени отношения между съпрузи

Образци

заявление за отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

Не се заплаща такса за услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

Услугата не се заплаща

 

 

Услуга:

2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

1 ден

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на удостоверени за раждане – оригинал

Образци

Заявление за издаване на удостоверение за раждане-оригинал

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

Не се заплаща за услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

Услугата не се заплаща

 

 

Услуга:

2053 Припознаване на дете
Припознаване на дете

На основание на:

Семеен кодекс – чл. 65

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба

Семеен кодекс

Образци

Заявление за припознаване на дете

Декларация за припознаване

Заплащане

Не се заплаща за услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

Услугата не се заплаща

Услуга:

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24; чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 5, т. 3

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 24

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Образци

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

Услуга:

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Издаване на удостоверение за родените от майката деца

На основа ние на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1, във връзка с

Закона за семейни помощи за деца – чл. 6

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 16

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Образци

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 7 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

Услуга:

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

На основание на:

Граждански процесуален кодекс – чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дена

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на писмени справки , удостоверения и скици

Образци

след подадено искане

Нормативна уредба

Граждански процесуален кодекс

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

 

 

 

Услуга:

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 6

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 21

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБългария

Образци

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 7.5 лв.

За експресна услуга 10 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

Услуга:

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 14

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за семейно положение съпруг / деца

Образци

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 7 лв.

ЗМДТ и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

 

Услуга:

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 4

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Образци

Искане за издаване на удостоверение – дубликат

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4 лв.

За бърза услуга 6.5 лв.

За експресна услуга 8 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

Услуга:

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 95; чл. 98

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 2

Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация – чл. 138, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно  обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за постоянен адрес

Образци

Заявление за постоянен адрес

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4 лв.

За бърза услуга 6.5 лв.

За експресна услуга 8 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

Услуга:

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Пресъставяне на актове по гражданско състояние съставени в чужбина

Образци

Заявление за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 100 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

Услуга:

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 2

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 18

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Образци

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 7.5 лв.

За експресна услуга 10 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

 

Услуга:

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 25

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

удостоверение за настоящ адрес

Образци

Адресна карта за настоящ адрес

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4 лв.

За бърза услуга 6.5 лв.

За експресна услуга 8 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

Услуга:

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 96; чл. 99

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 23

Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация – чл. 138, ал. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за настоящ адрес

Образци

Адресна карта за настоящ адрес

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4 лв.

За бърза услуга 6.5 лв.

За експресна услуга 8 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

Услуга:

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
Издаване на удостоверение за правно ограничение

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12

Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) – чл. 25, ал. 1, т. 1

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл. 8, ал. 1, т. 2

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни до 30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за правно ограничение

Образци

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 7.5 лв.

За експресна услуга 10 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

 

Услуга:

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за семейно положение

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 6

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за семейно положение

Образци

Искане за издаване на удостоверние въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса :

За обикновена услуга 7 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

 

Услуга:

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Общините издават документи с данни от ЕСГРАОН на българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. Когато тези документи се представят в чужбина и се нуждаят от легализиране (заверка), те се заверяват от упълномощено за целта от кмета на общината лице.

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чл. 3

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 11

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

заверка на документ по гражданско състояние за чужбина

Образци

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

За обикновена услуга 10 лв.

За бърза услуга 15 лв.

За експресна услуга 20 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

Услуга:

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение

Образци

Искане за издаване на удостоверение  въз основа на регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4 лв.

За бърза услуга 6.5 лв.

За експресна услуга 8 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

 

Услуга:

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Промяна в актовете за гражданско състояние

На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 74; чл. 76

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 2, т. 4; чл. 110, ал. 2, т. 7

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Промяна в актовете за гражданско състояние

Образци

Заявление

решение на съда за настъпилата промяна

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Заплащане

Не се заплаща за услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

Не се заплаща такса за услугата

 

 

 

 

Услуга:

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

На основание на:

Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Образци

Заявление за комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Нормативна уредба

Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 100 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път

 

Услуга:

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

На основание на:

Семеен кодекс – чл. 153, и следващи

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Орган по предоставянето на административната услуга:

Кмет на община

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужван и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

издаване на удостоверение за настойничество и попечетелство

Образци

Заявление;

Удостоверение за настойник или попечител;

Декларация

Нормативна уредба

Семеен кодекс

Заплащане

Не се заплаща за услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

За услугата не се заплаща такса

 

  Услуга:

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Удостоверенията за вписване в регистъра на населението се издават въз основа на данните, съдържащи се в националната и/или локалната база данни „Население“ като може да се ползват и данни от регистрите на актовете за гражданско състояние.

  На основание на:

Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1

Закон за електронното управление – чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 40

Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 3, ал. 3; чл. 19

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Орган по предоставянето на административната услуга:

Кмет на община

Срок за предоставяне:

веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужван и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Образци

Искане за издаване на удостоверение въз основа на  регистъра на населението

Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 3, ал. 3; чл. 19

Заплащане

За обикновена услуга – 4 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой

По банков път

По електронен път