УСЛУГА:

2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Местните поделения се вписват в регистър от кметовете на общините според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен срок, на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.

Регистрация

Стопанска дейност:

Култура

На основание на:

Закон за вероизповеданията - чл. 19

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Кмет на община

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена: