УСЛУГА:

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

На основание на:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с

Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Да

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения

Искане за предоставяне на информация

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

За обикновена услуга 20 лв.

За бърза услуга 30 лв.

За експресна услуга 40 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

На основание на:

Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Орган по предоставянето на административната услуга:

Кмет на община

Срок за предоставяне:

веднага в рамките на работния ден

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Издаване на удостоверение

Искане за предоставяне на информация

Закона за местните данъци и такси

За услугата  се заплаща цена

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Общината издава удостоверение за декларираните от заявителя данни за недвижими имоти и превозни средства.
За новопостроените или придобитите по друг начин имоти се уведомява общината по местонахождението на имота, за облагане на собственика, съответно носителя на ограниченото вещно право, с годишен данък върху недвижимите имоти. Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се регистрират в съответната община за определяне на дължимия от собственика данък.

На основание на:

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

издаване на удостоверение за декларирани данни

Закона за местните данъци и такси

Искане за предоставяне на информация

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 10 лв.

За бърза услуга 15 лв.

За експресна услуга 20 лв.

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

На основание на:

Закон за местните данъци и такси - чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство

Искане за предоставяне на информация

Закона за местните данъци и такси

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 10 лв.

За бърза услуга 15 лв.

За експресна услуга 20 лв.

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

На основание на:

Закон за местните данъци и такси - чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 днш

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

заверка на копия от подадена данъчна декларация

Искане за предоставяне на информация

Закона за местните данъци и такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 5 лв.

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

На основание на:

Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

заверка на документ по МДТ за чужбина

Искане за предоставяне на информация

Закона за местните данъци и такси

За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

За обикновена услуга 10 лв.

За бърза услуга 15 лв.

За експресна услуга 20 лв.

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

На основание на:

Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 52

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

1 ден

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Искане за предоставяне на информация

Закона за местните данъци и такси

За услугата се заплаща такса 2 лв.

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и незавършено строителство

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и незавършено строителство

На основание на:

Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 10 и чл.62

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

1 ден

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Искане за предоставяне на информация

Закона за местните данъци и такси

За услугата се заплаща такса 2 лв.

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

На основание на:

Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Издаване на данъчна оценка на право на строеж

Искане за предоставяне на информация

Закона за местните данъци и такси

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 15 лв.

За бърза услуга 22.5 лв.

За експресна услуга 30 лв.

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

На основание на:

Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Издаване на данъчна оценка на право на ползване

Искане за предоставяне на информация

Закона за местните данъци и такси

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 15 лв.

За бърза услуга 22.5 лв.

За експресна услуга 30 лв.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Костинброд

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

На основание на:

Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Искане за предоставяне на информация

Закона за местните данъци и такси

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 15 лв.

За бърза услуга 22.5 лв.

За експресна услуга 30 лв.

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административното звено за обслужване с банкова карта

По банков път

УСЛУГА:

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

За целите на комплексното административно обслужване, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

На основание на:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 11

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Да

Орган по предоставянето на административната услуга:

орган по приходите

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

според органа изискващ предоставянето

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК

Искане за предоставяне на информация

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Не се заплаща за услугата

Не се заплаща за услугата

Размер на шрифта
Промяна на контраста