>> Списък на услугите

Услуга:

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

На основание на:
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 6, във връзка със Закона за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Да

Срок за предоставяне:
7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на община

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“
Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения

Образци

Искане за издаване на документи

Нормативна уредба
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

 • За обикновена услуга 20 лв.
 • За бърза услуга 30 лв.
 • За експресна услуга 40 лв.
 • Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

На основание на:
Закон за местните данъци и такси – чл. 61и, ал. 5

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Не

Орган по предоставянето на административната услуга:
Кмет на община

Срок за предоставяне:
веднага в рамките на работния ден

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на община

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“
Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
Издаване на удостоверение

Образци
Искане за издаване на документи

Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси

Заплащане
За услугата се заплаща цена

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Общината издава удостоверение за декларираните от заявителя данни за недвижими имоти и превозни средства.
За новопостроените или придобитите по друг начин имоти се уведомява общината по местонахождението на имота, за облагане на собственика, съответно носителя на ограниченото вещно право, с годишен данък върху недвижимите имоти. Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се регистрират в съответната община за определяне на дължимия от собственика данък.

На основание на:
Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Не

Срок за предоставяне:
7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“
Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
издаване на удостоверение за декларирани данни

Образци
Искане за издаване на документи

Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

 • За обикновена услуга 10 лв.
 • За бърза услуга 15 лв.
 • За експресна услуга 20 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

На основание на:
Закон за местните данъци и такси – чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Не

Срок за предоставяне:
7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“
Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство

Образци
Искане за издаване на документи

Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

 • За обикновена услуга 10 лв.
 • За бърза услуга 15 лв.
 • За експресна услуга 20 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Издаване на копие от подадена данъчна декларация

На основание на:
Закон за местните данъци и такси – чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Не

Срок за предоставяне:
7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на община

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
заверка на копия от подадена данъчна декларация

Образци
Искане за издаване на документи
подадена декларация по чл.32 от ЗМДТ

Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 5 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

На основание на:
Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г.) – чл. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Не

Срок за предоставяне:
7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
заверка на документ по МДТ за чужбина

Образци
Искане за издаване на документи

Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

 • За обикновена услуга 10 лв.
 • За бърза услуга 15 лв.
 • За експресна услуга 20 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

На основание на:
Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 52

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Не

Срок за предоставяне:
1 ден

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Образци
Искане за издаване на документи

Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси

Заплащане
За услугата се заплаща такса 2 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и незавършено строителство

На основание на:
Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 10 и чл.62

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Не

Срок за предоставяне:
1 ден

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Образци
Искане за издаване на документи

Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси

Заплащане
За услугата се заплаща такса 2 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

На основание на:
Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Не

Срок за предоставяне:
7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
Издаване на данъчна оценка на право на строеж

Образци
Искана за издаване на документи

Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

 • За обикновена услуга 15 лв.
 • За бърза услуга 22.5 лв.
 • За експресна услуга 30 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

На основание на:
Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Не

Срок за предоставяне:
7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на община

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
Издаване на данъчна оценка на право на ползване

Образци
Искане за издаване на документи

Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

 • За обикновена услуга 15 лв.
 • За бърза услуга 22.5 лв.
 • За експресна услуга 30 лв.
 • Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Костинброд

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

На основание на:
Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
Не

Срок за предоставяне:
7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции
издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Образци
Искане за издаване на документи

Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

 • За обикновена услуга 15 лв.
 • За бърза услуга 22.5 лв.
 • За експресна услуга 30 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • На гише в административното звано за обслужване с банкова карта
 • По банков път

Услуга:

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

За целите на комплексното административно обслужване, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

На основание на:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 11

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Да

Орган по предоставянето на административната услуга:

орган по приходите

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

според органа изискващ предоставянето

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

отдел „Административно и информационно обслужване и ГР“

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500071
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Изисквания, процедури, инструкции

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК

Образци

Искане за предоставяне на информация

Нормативна уредба

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Заплащане

Не се заплаща за услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На се заплаща такса за услугата