Публикувано на 13.01.2015

Публикувано на 19.11.2014

 

Публикувано на 23.05.2014

 

 

Публикувано на 19.05.2014

Публикувано на 14.05.2014
Съобщение за проведено обучение

 

Публикувано на 31.03.2014

 

Проект BG051PO 002/13/2.2-11

„Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд

Договор № 13-22-44/ 04.12.2013г.

Общинска администрация – Костинброд подобрява своята организационна компетентност и качеството на функционирането си с проект по ОПАК

В община Костинброд, стартира проект “ Укрепване на организационния капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-22-44/04.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. Средствата са осигурени по линия на приоритетна ос II. „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG 051Р0002/13/2.2-11.

  Общата стойност на проекта е 89 151 лева. Продължителността на проекта е 9 месеца. Реализацията му е в периода до 04.09.2014 г.

Постигането на общата цел на проекта за подобряване на професионалната компетентност и укрепване на организационния капацитет на служителите в община Костинброд е в съответствие със стратегическата цел на ОПАК и ще допринесе за подобряване работата на общинската администрация чрез  механизми за развитие на личната и екипна ефективност, повишаване на професионалните компетенции и възможности на общинските служители, чрез усъвършенстване на вътрешните комуникации.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския социален фонд

 

Съобщения за проведено обучение

 

Публикувано на 24.03.2014

 

Публикувано на 19.02.2014

 

Публикувано на 10.02.2014

 

Публикувано на 05.02.2014

 

Публикувано на 10.01.2014

 

Публикувано на 17.12.2013