УСЛУГА:

2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

На основание на:

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) - чл. 7, ал. 4, т. 3, във връзка с

Кодекс за социално осигуряване - чл. 92

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

неопределен

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена: