УСЛУГА:

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Разрешение

Стопанска дейност:

Строителство

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 56

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 202

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

На основание на:

Закон за водите - чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, б. б

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

ползването е концесионно

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Ограничения и условности:

на концесия

Административни звена:

УСЛУГА:

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 3; чл. 136

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

На основание на:

Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 13, ал. 4; чл. 13, ал. 5; чл. 13, ал. 6; чл. 13, ал. 7

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

На основание на:

Закон за водите - чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, б. а

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

срокът зависи от процедурата

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 192; чл. 193

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

На основание на:

Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

Административни звена:

УСЛУГА:

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 5

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

УСЛУГА:

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 150

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

До одобряване на кадастралните планове и кадастралните регистри (разписните списъци) към тях, скиците на недвижимите имоти се издават и поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти.

На основание на:

Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж, ако е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват.
Процесът на одобряването може да завърши с или без издаване на разрешение за строеж. Инвеститорът посочва в заявлението кой от двата варианта да се изпълни.

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде по искане и за сметка от заинтересувани лица – собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект.

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 124а

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 181, ал. 2

Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Общината издава документ, удостоверяващ, че един и същи имот е обозначен с различни идентификатори, планоснимачни номера и номера на урегулирани поземлени имоти в кадастралната карта, включително в предишни нейни състояния според историята, съответно в кадастралните и подробните устройствени планове. Общината издава удостоверение за идентифициране на недвижими имоти по кадастрални и регулационни планове, действали по различно време (определяне на идентичност на поземлен имот).

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 6

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2083 Издаване на виза за проектиране

Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения. Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план.

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 140

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащите разпоредби на Закона за устройство на територията, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване.

На основание на:

Закон за устройство на територията - §. 16, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 74, ал. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

УСЛУГА:

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 159, ал. 3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

УСЛУГА:

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 57, ал. 1

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Административни звена:

УСЛУГА:

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 131

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2112 Издаване на разрешение за строеж

Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. Разрешение за строеж на обекти в защитени територии за опазване на културното наследство се издава при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство.

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 148

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2115 Одобряване изменението на кадастрален план

Кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна Република България и Закон за териториално и селищно устройство и по реда на § 40 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, по определен ред. Измененията се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление - на кмета на района.

На основание на:

Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 2

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

УСЛУГА:

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 190; чл. 191

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена: