16.02.2016

С решение №-238/12.10.2012 год. на Общински съвет Костинброд е одобрено създаването на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Костинброд с Наименование – „ФЕНИКС“

Доброволното формирование е определено да бъде в състав от 15 човека.

В съответствие с изискванията на чл. 18 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г. и Обн. ДВ бр. 50 03.07.2012 г. за осигуряване на своевременното привличане на доброволците за участие в спасителни и аварийно – възстановителни работи кметът на Община Костинброд издаде заповед за създаването на екип от доброволци.

Кандидат за доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2
 • медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
 • справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 • свидетелство за съдимост;
 • копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
 • писмено съгласие на работодателя за заетите по трудово или служебно правоотношение;
 • декларация за съгласие за обработка на лични данни
 • Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подадено всеки работен ден в деловодството на община Костинброд на ул. „Охрид” № 1.

Срок за подаване на документите – до 15.03.2016 год.

Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

Доброволците поддържат готовност за явяване за изпълнение на задачи, свързани със защита здравето и живота на хората, като:

 • предупреждение;
 • изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
 • оповестяване;
 • спасителни операции;
 • ограничаване и ликвидиране на пожари;
 • операции по издирване и спасяване;
 • извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 • оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 • разсредоточаване на културни и материални ценности;
 • други операции, свързани със защитата.

Приложение 1
Приложение 2

14.03.2014
Препоръки за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации