ОБЩИНСКА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА  2012 – 2022г.

25.02.2020
ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА  2019-2022г.
Решение Общински съвет ОКПВЕИ 2019-2022

 

12.12.2019

Уведомление за разработена краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Костинброд.

Община Костинброд на основание чл.10, ал.3 от Закона за енергията от възобновяеми източници/ЗЕВИ/ уведомява че в изпълнение на чл.10, ал.1 и ал.2 от ЗЕВИ са разработени:

  • Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Костинброд за периода 2019- 2022 г.

Програмата е публикувана в сайта на община Костинброд, в секция „Дейности“, подсекция „Оперативни програми и проекти“ в раздел „Програми за насърчаване използването на ВЕИ“. Уведомяваме заинтересованите лица, че могат представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 17.00 часа на 17.01.2020г., на тел: 0721/68701, факс: 0721/68777, и на имейл: kostinbrod.bg@gmail.com или в деловодството – ет.1, в сградата на Община Костинброд, ул.“Охрид“№1.

ПРОЕКТ ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА  2019-2022г.

 

bg Български
X