ДО ЖИТЕЛИТЕ НА
ОБЩИНА КОСТИНБРОД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         Уведомяваме Ви, че на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Костинброд съобщава на всички заинтересовани лица, че се организира обществено обсъждане на Предварителния проект на Общия устройствен план на община (ОУПО) Костинброд и Екологичната оценка (ЕО) на плана.

Общественото обсъждане ще се проведе, както следва:

 • ОУП на с.Бучин проход на 25.10.2018 г. /четвъртък/от 12:00 часав кметство с.Бучин проход;
 • ОУП на с.Дръмша, с.Дреново, с.Понор на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 14:00 часав кметство с.Дръмша;
 • ОУП на с.Чибаовци на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 16:00 часав кметство с.Чибаовци;
 • ОУП на с.Градец и с.Царичина на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 18:00 часав кметство с. Градец;
 • ОУП на с.Богьовци на 26.10.2018 г. /петък/ от 13:00 часав кметство на с.Богьовци;
 • ОУП на с.Безден на 26.10.2018 г. /петък/ от 15:00 часа в читалище „Илинден – 2012“, с. Безден;
 • ОУП на с.Опицвет на 26.10.2018 г. /петък/  от 17:00 часа в читалище „Разум“, с.Опицвет;
 • ОУП НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД НА 27.10.2018 Г. /СЪБОТА/ ОТ 11:00 ЧАСА В ЧИТАЛИШЕ „ИВАН ВАЗОВ-1947“, ГР. КОСТИНБРОД;
 • ОУП на с. Петърч на 28.10.2018 г. /неделя/ от 10:00 часав читалище „Нов живот“, с. Петърч;
 • ОУП на с. Драговищица на 28.10.2018 г. /неделя/ от 14:00 часа в читалище „Георги Сава Раковски“, с. Драговищица;
 • ОУП на с. Голяновци на 28.10.2018 г. /неделя/ от 17:00 часав кметство с. Голяновци.

Проектът на Общия устройствен план на община (ОУПО) Костинброд, Екологичната оценка (ЕО) и всички приложения и материали към него са на разположение на заинтересувани лица в сградата на Общинска администрация Костинброд: гр. Костинброд, ул. Охрид №1, стая №34, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, както и на https://www.kostinbrod.bg. Уведомяваме Ви, че проектът на Общия устройствен план на община (ОУПО) Костинброд и Екологичната оценка (ЕО) са изложени в сградата на Народно читалище „Иван Вазов“, пл. „Иван Вазов“, гр. Костинброд, където можете да се запознаете с тях.

Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане, по време на същото и до три работни дни след него, в сградата на Общинска администрация Костинброд, се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси относно горецитираните документи.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
От Общинска администрация Костинброд

 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – гр.КОСТИНБРОД и ЗЕМЛИЩЕТО МУ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – гр.КОСТИНБРОД и ЗЕМЛИЩЕТО МУ

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  КОСТИНБРОД/ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – с. ПЕТЪРЧ и ЗЕМЛИЩЕТО МУ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – с. ПЕТЪРЧ и ЗЕМЛИЩЕТО МУ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. БУЧИН ПРОХОД И С.ПОНОР СЪС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. БУЧИН ПРОХОД И С.ПОНОР СЪС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ДРАГОВИЩИЦА И С. ГОЛЯНОВЦИ със ЗЕМЛИЩАТА ИМ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ДРАГОВИЩИЦА И С. ГОЛЯНОВЦИ със ЗЕМЛИЩАТА ИМ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ДРЪМША И С. ДРЕНОВО СЪС ЗЕМЛИЩАТА ИМ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ДРЪМША И С. ДРЕНОВО СЪС ЗЕМЛИЩАТА ИМ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ОПИЦВЕТ И С. БЕЗДЕН СЪС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ОПИЦВЕТ И С. БЕЗДЕН СЪС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. Богьовци СЪС ЗЕМЛИЩЕТО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. Богьовци СЪС ЗЕМЛИЩЕТО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ГРАДЕЦ СЪС ЗЕМЛИЩЕТО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ГРАДЕЦ СЪС ЗЕМЛИЩЕТО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ЦАРИЧИНА И С. ЧИБАОВЦИ СЬС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ЦАРИЧИНА И С. ЧИБАОВЦИ СЬС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
НА СИСТЕМА ОБИТАВАНЕ – ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – СХЕМА НА СИСТЕМА ТРУД-
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ – ПРОИЗВОДСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – СХЕМА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – СХЕМА КОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА КОНСТИНБРОД В РЕГИОНАЛЕН КОНТЕКСТ. ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ И ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – Предварителен проект

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРОСТРАНСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИВЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – предварителен проект

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ОПОРЕН ПЛАН ПО НТП

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦА-СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ в територията на община КОСТИНБРОД

bg Български
X
Размер на шрифта