ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – гр.КОСТИНБРОД и ЗЕМЛИЩЕТО МУ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – гр.КОСТИНБРОД и ЗЕМЛИЩЕТО МУ

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  КОСТИНБРОД/ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – с. ПЕТЪРЧ и ЗЕМЛИЩЕТО МУ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – с. ПЕТЪРЧ и ЗЕМЛИЩЕТО МУ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. БУЧИН ПРОХОД И С.ПОНОР СЪС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. БУЧИН ПРОХОД И С.ПОНОР СЪС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ДРАГОВИЩИЦА И С. ГОЛЯНОВЦИ със ЗЕМЛИЩАТА ИМ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ДРАГОВИЩИЦА И С. ГОЛЯНОВЦИ със ЗЕМЛИЩАТА ИМ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ДРЪМША И С. ДРЕНОВО СЪС ЗЕМЛИЩАТА ИМ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ДРЪМША И С. ДРЕНОВО СЪС ЗЕМЛИЩАТА ИМ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ОПИЦВЕТ И С. БЕЗДЕН СЪС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ОПИЦВЕТ И С. БЕЗДЕН СЪС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. Богьовци СЪС ЗЕМЛИЩЕТО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. Богьовци СЪС ЗЕМЛИЩЕТО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ГРАДЕЦ СЪС ЗЕМЛИЩЕТО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ГРАДЕЦ СЪС ЗЕМЛИЩЕТО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ЦАРИЧИНА И С. ЧИБАОВЦИ СЬС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – С. ЦАРИЧИНА И С. ЧИБАОВЦИ СЬС ЗЕМЛИЩАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
НА СИСТЕМА ОБИТАВАНЕ – ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – СХЕМА НА СИСТЕМА ТРУД-
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ – ПРОИЗВОДСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – СХЕМА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ – СХЕМА КОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА КОНСТИНБРОД В РЕГИОНАЛЕН КОНТЕКСТ. ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ И ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – Предварителен проект

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ПРОСТРАНСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИВЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – предварителен проект

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ОПОРЕН ПЛАН ПО НТП

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦА-СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ в територията на община КОСТИНБРОД