СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО   ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ  НЕО  НА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД  И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 28.07.2020 г. – 16.09.2020 г. се провеждат консултации по Окончателен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Костинброд  и Екологична оценка (ЕО) към него.

Общите устройствени планове, възложени по реда на ЗУТ и включени в Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)  подлежат на задължителна екологична оценка, като процедурите по ЕО се съвместяват  изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете.

Компетентен орган по процедурата по ЕО за ОУП на община Костинброд е Директорът на РИОСВ София .

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на дата 28.07.2020 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Окончателен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Костинброд, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Костинброд 2230, област София, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1, Тел.:  +359 721 68 722, 68 723, факс: +359 721/ 68 777, www.kostinbrod.bg, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

Лице за връзка:  арх. Веселин Клянев, главен архитект и директор на дирекция „УТ, С, СК, ИИ, ИП и Е“ – тел. 0889 500017,  Пенка Атанасова – ръководител екип ЕО, тел. 0898635538 и инж. Ангел Янев, тел. 0888280547

Основание за изработване – Планово задание, одобрено от ОбС – Костинброд с Решение на Общински  съвет № 37/03.12.2015 г, Протокол № 14, в съответствие със ЗУТ/ чл. 125, ал. 1 и 2/

Общият устройствен план на Община Костинброд се разработва от ДЗЗД „УСТОЙЧИВОСТ КОСТИНБРОД 21“ , гр. София

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински съвет Костинброд. Органът, отговорен за прилагането на ОУП е Община Костинброд.

Срокове и етапи на разработването на ОУП – ОУП – разработва се двуфазно и е с период на действие 20 години. Общ устройствен план е изработен с териториален обхват Община Костинброд. С ОУП не се засягат елементи от НЕМ. Финансирането на ОУП е осигурено от МРРБ и от Община Костинброд.

Целите и задачите на ОУП Костинброд произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.

Главната цел на Общия устройствен план на общината е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни условия и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен устройствен фактор.

Общият устройствен план на Община Костинброд следва да реши следните общи изисквания:

-Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществени интереси. ОУП следва да защитава и гарантира частната собственост, но в същото време да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от тази задача е балансът между различните частни интереси;

-Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато определени мероприятия от обществен интерес имат търговска привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава възможност на всички собственици, инвеститори, включително и частни;

-Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на съставните населени места от общината извън селищни територии, при съобразяване с КВС и КК и проучванията на увредените територии (земя), негодни за селскостопанска дейност.

-Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинска администрация. Устройствения план трябва да бъде оперативен инструмент в ръцете на общинската администрация за ефективно управление на селищните и извънселищни територии. За тази цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен, и да е с възможности за бързо привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на конюнктурата.

Уведомяваме Ви, че на 28.07.2020 г. е открита процедура за провеждане на консултации по реда на чл. 20, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка(НЕО) по изработената ЕО на ОУП и ОУП на община Костинброд.

Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване в национален вестник

Срокът за изразяване на становища е 30 дни, съгласно чл.20, ал.1, т. в от НЕО.

Докладът за екологична оценка на ОУП на Община Костинброд, приложенията към нея и окончателния проект на ОУП са качени на сайта на общината  https://www.kostinbrod.bg/ooup

Място на публичен достъп:

Проекта на Общият устройствен план на Община Костинброд е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Костинброд всеки работен ден от 9.00 до 17,00 часа, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1, стая №37, както и на информационното табло пред сградата и на сайта на общината.

Докладът за екологична оценка на ОУП на Община Костинброд е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация  Костинброд всеки работен ден от 9.00 до 17,00 часа, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1, стая №37,  както и на сайта на общината.

Начин за изразяване на становища: 

Становища и мнения по окончателния проект ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Костинброд, ул. „Охрид” №1, в Център за административно обслужване или на e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

Контакти за консултациите по окончателния проект на ОУП:

От страна на възложителя:  арх. Веселин Клянев, главен архитект и директор на дирекция „УТ, С, СК, ИИ, ИП и Е“ – тел. 0889 500017, email: kostinbrod.bg@gmail.com.

От страна на изпълнителя: инж. Ангел Янев, тел. 0888280547, mail:   yanevkangel@gmail.com.

Контакти за консултациите по Докладът за екологична оценка на ОУП на Община Костинброд:

От страна на възложителя: Красимир Дебеляшки – главен инспектор „Е, З и СС“, тел0721/68 734,  email: kostinbrod.bg@gmail.com

От страна на изпълнителя: Пенка Атанасова – ръководител екип ЕО, тел.  0898635538, e-mail: penka.bobeva@gmail.com

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ.

Дата за провеждане на общественото обсъждане е 16.09.2020 г. от 10:00 часа в сградата на НЧ „Иван Вазов – 1947“, площад „Иван Вазов“ №1, гр. Костинброд

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по предварителния проект на ОУП и доклада за ЕО на ОУП е 17,00 часа на 16.09.2020 г.

Доклад окончателен проект ОУПО Костинброд

Костинброд Опорен план

Костинброд ОУПО

Правила и нормативи ОУПО Костинброд

АПИ Задание ЕО 08-00-502 от 17.04.2018

ЕО ОУПКостинброд 15.07. 2020, пред РИОСВ

ИАГ-12229 от 21.06.2018 зад ЕО и РДГ от 02.05.2018 зад ЕО

Нетехническо резюме ОП ОУП, 15.07.2020 пред.РИОСВ

ОДЗ РД -21-232 от 11.05.2018 и НИНКН 0800-2564 от 10.05.2018 задание ЕО

ПИСМО-РИОСВ 08-00-6632-11.11.14

Пол.становище ДОСВ 4935-05.11.2019

РИОСВ Задание ЕО 4935-6618 01.11.18

РИОСВ Задание ОУП 08-00-6632 от 11.11.2014

РИОСВ изх.инф.624 от 30.01.2018

Схема консултации ЕО

Схеми