11.10.2023

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

 

01.02.2023
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СУ И ИЗСУ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Приложение № 1 – Желаещи да ползват услугите;

Приложение № 2 – Образование;

Приложение № 3 – Здравеопазване;

Приложение № 4 – Персонал; 

Приложение № 5 – Костинброд;

 

09.08.2019
Община Костинброд стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ от 12.08.2019 г.


Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на хората да водят самостоятелен  и автономен начин на живот и се извършват в специализирани институции или в общността. Те се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно. В рамките на тази инициатива се планира, развитието и предоставянето на социални услуги в община Костинброд, които са насочени към подобряване на достъпа до качествени социални услуги.

Планирането на социалните услуги на територията на община Костинброд се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни- общинска администрация, Дирекция „ Социално подпомагане” – Костинброд, доставчици на услуги, местнобазирани държавни институции.

Целите и приоритетите на община Костинброд в тази насока е гарантиране на равни права и осигуряване на равен достъп до всички сфери на обществения живот на децата и възрастните от рисковите групи в обществото чрез координация и сътрудничество между местната власт, неправителствения сектор и гражданското общество.

В община Костинброд социалните услуги, които се предоставят в общността са:

Вътрешни нормативни документи:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

Информация за контакти:
Тереза Власайкова,
Секретар на МКБППМН и Социални дейности,
тел. за връзка: 0721/ 68 710