09.08.2019
Община Костинброд стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ от 12.08.2019 г.


Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на хората да водят самостоятелен  и автономен начин на живот и се извършват в специализирани институции или в общността. Те се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно. В рамките на тази инициатива се планира, развитието и предоставянето на социални услуги в община Костинброд, които са насочени към подобряване на достъпа до качествени социални услуги.

Планирането на социалните услуги на територията на община Костинброд се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни- общинска администрация, Дирекция „ Социално подпомагане” – Костинброд, доставчици на услуги, местнобазирани държавни институции.

Целите и приоритетите на община Костинброд в тази насока е гарантиране на равни права и осигуряване на равен достъп до всички сфери на обществения живот на децата и възрастните от рисковите групи в обществото чрез координация и сътрудничество между местната власт, неправителствения сектор и гражданското общество.

В община Костинброд социалните услуги, които се предоставят в общността са:

Вътрешни нормативни документи:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

Информация за контакти:
Тереза Власайкова,
Секретар на МКБППМН и Социални дейности,
тел. за връзка: 0721/ 68 710

bg Български
X