21.09.2021
Общинска администрация Костинброд въвежда Общата рамка за оценка (CAF)  в администрацията.

Моделът CAF  е базиран на самооценката на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможности за развитие.

Общинска администрация Костинброд стартира самооценяване на дейността си чрез прилагане на модела Обща рамка за оценка (CAF) като инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор.

Самооценяването на Общинска администрация Костинброд се извършва със съдействието на Института по публична администрация (ИПА) по Проект BG05SFOP001-2.014-0001 “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата рамка за оценка CAF(Common Assessment Framework) е инструмент за цялостното управление на качеството, създаден за публичния сектор, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязавне и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

Общинска администрация Костинброд е сред  46 администрации, в които започва внедряването на Общата рамка за оценка – CAF(Common Assessment Framework). Целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на администрацията. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в общинската администрация, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които постига.

За осъществяване на самооценяването на Общинска администрация Костинброд е сформиран екип от служители/Група за самооценка/, който премина общо обучение за внедряване на CAF на 29 и 30.06.2021г. организирано от Института по публична администрация, а от 17.09.-21.09.2021г. се проведе специализираното обучение за внедряване на CAF от лектор от националния CAF Ресурсен център към Института по публична администрация.

CAF има за цел да бъде катализатор на процеса на цялостното подобряване на администрацията. Целта е да се осигурят по-добри услуги за гражданите, тъй като прилагането на CAF спомага за подобряването качеството на услугите за потребителите и така повишава удовлетвореността на гражданите.

Размер на шрифта
Промяна на контраста