25.02.2022
Общинска администрация – Костинброд приключи един от основните етапи по проект „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в българската администрация“, а именно изготвянето и утвърждаването на Плана за подобрение на общинска администрация Костинброд за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на общинска администрация  Костинброд по CAF за периода 2022 – 2024г. Планът съдържа приоритизирани мерки за подобрение, които бяха посочени в Доклада за самооценката и е изготвен от екип от служители, определени със заповед на Кмета на община Костинброд, преминали през второто обучение на ИПА.

Общата рамка за оценка CAF е модел за цялостното управление на качеството,чрез самооценка, разработен от публичния сектор за публичния сектор. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF e  базиран на самооценката на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие.

Прилагайки модела CAF имаме амбицията да се развиваме по пътя на усъвършенстване на изпълнението  и желаем да въведем културата на организационно съвършенство като използваме знанието и енергията на хората в администрацията!

План за подобрение на Общинска администрация Костинброд за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Общинска администрация Костинброд по CAF за периода 2022 – 2024

 

24.01.2022
Общинска администрация Костинброд проведе второ специализирано обучение на служителите по въвеждане  Общата рамка за оценка (CAF)  в администрацията

На 20 и 21 януари 2022г. в Общинска администрация Костинброд се проведе второ специализирано обучение на служителите във връзка с реализацията на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на Института по публична администрация (ИПА).В обучението взеха участие членовете на Групата за самооценка. Лектор на обучението беше г-жа Милена Цаковска – сертифициран лектор към ИПА- София.

След приключване на един от основните етапи по проекта, свързан с изготвянето и утвърждаването на „Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Общинска администрация – гр. Костинброд за периода 2019-2021г.“, следващата стъпка при неговата реализация е изготвянето на План за подобрение.

По време на процеса на самооценка е направен цялостен и обстоен преглед на администрацията от вътрешен екип, очертани са силните страни на администрацията, областите за подобрение и  са предложени мерки за подобрение.

Планът за подобрение се изготвя въз основа на приоритизирани мерки за подобрение, посочени в Доклада за самооценка. Предстои работната група, назначена със заповед на кмета на община Костинброд да извърши приоритизиране на мерките за подобрение, да ги интегрира в процеса на планиране и управление на стратегическото и оперативно изпълнение в администрацията, да изготви План за подбрение, да го представи за утвърждаване и да го комуникира пред служителите, партньорите и останалите заинтересовани страни.

Целта на прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика е подобряванета на ефективността и ефикасността в работата на администрацията, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

 

21.09.2021
Общинска администрация Костинброд въвежда Общата рамка за оценка (CAF)  в администрацията.

Моделът CAF  е базиран на самооценката на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможности за развитие.

Общинска администрация Костинброд стартира самооценяване на дейността си чрез прилагане на модела Обща рамка за оценка (CAF) като инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор.

Самооценяването на Общинска администрация Костинброд се извършва със съдействието на Института по публична администрация (ИПА) по Проект BG05SFOP001-2.014-0001 “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата рамка за оценка CAF(Common Assessment Framework) е инструмент за цялостното управление на качеството, създаден за публичния сектор, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязавне и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

Общинска администрация Костинброд е сред  46 администрации, в които започва внедряването на Общата рамка за оценка – CAF(Common Assessment Framework). Целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на администрацията. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в общинската администрация, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които постига.

За осъществяване на самооценяването на Общинска администрация Костинброд е сформиран екип от служители/Група за самооценка/, който премина общо обучение за внедряване на CAF на 29 и 30.06.2021г. организирано от Института по публична администрация, а от 17.09.-21.09.2021г. се проведе специализираното обучение за внедряване на CAF от лектор от националния CAF Ресурсен център към Института по публична администрация.

CAF има за цел да бъде катализатор на процеса на цялостното подобряване на администрацията. Целта е да се осигурят по-добри услуги за гражданите, тъй като прилагането на CAF спомага за подобряването качеството на услугите за потребителите и така повишава удовлетвореността на гражданите.