ИЗБОРИ 14.11.2021

18.11.2021
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

З А П О В Е Д № РД-05-415 гр. Костинброд  16.11. 2021 година
На основание чл.44, ал.1, т.1,т.2,т.4 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.218, ал.6 и чл.221, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 245 от 14.09.2021г.на Президента на Република България за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., Решение на Народното събрание от 02.09.2021г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г. и произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

12.11.2021
З А П О В Е Д № РД-05-404 гр. Костинброд 12.11. 2021 година

03.11.2021
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

29.10.2021
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД  ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ГРАЖДАНИ С МАШИНИТЕ ЗА  ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА  НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021ГОДИНА

ЦИК:

Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация

22.10.2021
З А П О В Е Д № РД-05 – 363 / 21.10.2021г. гр.Костинброд

На основание чл. 44, ал. 1,т.8 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Раздел II- Предизборна агитация от Глава XII на Изборния кодекс и като взех предвид предоставената ми информация от кметовете на кметства и кметските наместници за актуалните позиции за разполагане на агитационните материали,

НАРЕЖДАМ:

1.Определям местата за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за насрочените на 14 ноември 2021 година избори за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни представители, както следва:

1.2.За гр. Костинброд:

информационните табла до спирките на автобусния транспорт.

1.2. За селата на територията на община Костинброд:

с. Петърч:

информационното табло до спирката на автобуса в началото на селото;

информационното табло на ъгъла на ул. „Капитан Петко войвода“ и ул. „Хан Аспарух“;

информационното табло пред сградата на кооперацията.

с. Голяновци – на информационното табло на центъра.

с. Драговищица – на информационните табла на спирките.

с. Градец – на информационните табла на площада.

с. Опицвет – на информационното табло на центъра.

с. Богьовци – на информационното табло до спирката.

с. Безден – на информационното табло на центъра.

с. Дръмша – на информационното табло пред кметството.

с. Чибаовци – на информационното табло пред кметството.

2.Забранявам на основание чл.182 от Изборния кодекс използването на общинския транспорт за предизборна агитация, както и на имоти общинска собственост, независимо от съгласието на концесионери или наематели. Не допускам предизборна агитация в общинските учреждения, институции и предприятия и в търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.

3.Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

4.Забранява се поставянето на анонимни агитационни материали.

5.Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.

6.Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

7.Забранявам, до приключване на изборния ден, унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени в съответствие с Изборния кодекс и тази заповед.

8.Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и на релегиозни знаци или изображения.

Задължавам всички политически сили/ политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети/ на основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.

При неизпълнение на задълженията по чл. 186, ал.3 и чл.185 от Изборния кодекс ще се налагат санкции, съгласно чл.472 и чл.473 от Изборния кодекс.

Заповедта да се обяви на интернет страницата на общината, на информационното табло и сведена до знанието на директора на дирекция „ТТО и ОПП“, началник отдел „АИО и ГР“, кметовете и кметските наместници, ръководителя на Общински инспекторат – Костинброд и местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „ТТО и ОПП“, ръководителя на Общински инспекторат – Костинброд и начаника на РУ на МВР – Костинброд.

Копие от заповедта да се връчи на Районната избирателна комисия  на Софийска област, Областна администрация на Софийска област и началника на РУ на МВР – Костинброд  за сведение и изпълнение.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ  /п/
Кмет на община Костинброд

05.10.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ №26-ПВР/НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №27-ПВР/НС Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №28-ПВР/НС  Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 – ПВР/НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №30-ПВР/НС  Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №34-ПВР/НС Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №39-ПВР/НС  Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.

04.10.2021
Решение №13-ПВР/НС/02.10.2021г. на РИК

01.10.2021
Покана за консултации до политическите сили

Решение №644-ПВР-НС/29.09.2021г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

24.09.2021
З А П О В Е Д № РД-05-321 / 23.09.2021г. гр.Костинброд

З А П О В Е Д № РД-05-328 / 24.09.2021г. гр.Костинброд


09.07.2021
Заповед

02.07.2021
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за народни представители в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

01.07.2021
ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ НА 3 ЮЛИ 2021Г. ОТ 10.00 ЧАСА НА КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР – КОСТИНБРОД

30.06.2021

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.

21.06.2021
П О К А Н А За провеждане на консултации за определяне състава на подвижната секционна избирателна комисия на територията на община Костинброд  за произвеждане   на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

21.06.2021
З А П О В Е Д № РД-05-217 / 15.06.2021г. гр.Костинброд

01.06.2021
РЕШЕНИЕ № 15 – НС София Област, 31.05.2021 ОТНОСНО: Определяне на общия брой на всички членове на СИК и разпределяне на местата за членове и ръководствата в секционните избирателни комисии в ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН, Софийски за изборите за народни представители на 11 юли 2021 год.

28.05.2021
Решение №124-НС26.05.2021г.

 П О К А Н А За провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Костинброд  за произвеждане   на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

28.05.2021
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Приложение № 8 -НС
Приложение № 9-НС
Приложение № 10-НС
Приложение № 11-НС
Приложение № 12-НС
Приложение № 14-НС
Приложение № 18-НС

21.05.2021
заповед избирателни списъци

 

заповед избирателни секции1

 


02.04.2021
Scan2021-04-02_154611_new

29.03.2021

Условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 април 2021 година

За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 април 2021 година са определени следните секции:

  •    гр.Костинброд – избирателна секция № 262600006 – Клуб на пенсионера, ул. „Г.С.Раковски“1;
  •    гр.Костинброд – избирателна секция № 262600007 – НЧ „Иван Вазов“, ул.“Охрид“ 11.

 Допълнителното предназначение на тези избирателни секции ( както и входовете на сгради с такива секции) ще бъде обозначено с табели и знаци, съгласно Решение № 2148-НС/01.03.2021 година на Централната избирателна комисия.

Освен в посочените по-горе избирателни секции, на основание чл.235, ал.3 от Изборния кодекс Ви информираме, че „хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция“.

 Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки:

  • в Общинска администрация – гр.Костинброд на телефони: 0721 68722, 0721 68723 или на адрес: Община Костинброд, ул.“Охрид“1 в Центъра за административно обслужване или чрез електронно заявление до Кмета на община Костинброд на адрес: kostinbrod.bg@gmail.com.

Преди деня на изборите от 29.03.2021 г.( понеделник) до 02.04.2021 г.(петък ) от 8.00 часа до 17.00 часа може да се направи предварителна заявка за ползавне на специализирания транспорт в изборния ден на 4 април 2021 година.

В деня на изборите на 4 април 2021 година заявки ще се приемат от 7.00 часа до 17.00 часа.

При направена заявка, от общината ще се осигури по график базплатен специализиран транспорт за всички избиратели с увредено зрание или със затруднения в придвижването от дома им до избирателната секция и обратно.

Телефони за заявки в изборния ден: 0721 68701, 0721 68723,072168733,072168704.

26.03.2021
Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19

24.03.2021
П О К А Н А
ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижната секционна избирателни комисии (ПСИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

12.03.2021
П О К А Н А
ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижната секционна избирателни комисии (ПСИК)  за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г.

09.03.2021
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

05.03.2021
З А П О В Е Д № РД-05-90 / 02.03.2021г., гр.Костинброд

04.03.2021
ЦИК – ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

Разяснителна кампания (Видео клипове)

22.02.2021
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

18.02.2021
Покана за консултации на политическите сили за Избори 2021

РЕШЕНИЕ № 12 – НС София Област, 18.02.2021

18.02.2021

РЕШЕНИЕ
№ 2062-НС
София, 16 февруари 2021 г.
ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 73, ал. 1, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Районните избирателни комисии (РИК) назначават съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в срок до 1 март 2021 г. и съставите на ПСИК за избиратели с трайни увреждания не по-късно от 24 март 2021 г. и утвърждават списъка на резервните членове.

2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината, а за градовете с районно деление за територията на всеки административен район.

3. В срок до 22 февруари 2021 г., при кмета на общината/района се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК за избиратели с трайни увреждания се провеждат не по-късно от 16 март 2021 г., ако не са проведени заедно с консултациите за СИК.

4. Консултациите са публични. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.

5. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 95 народни представители;

б) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 70 народни представители;

в) партия ДПС е с парламентарна група от 25 народни представители;

г) коалиция „Обединени патриоти“ е с парламентарна група от 21 народни представители;

д) партия ВОЛЯ е с парламентарна група от 12 народни представители.

Нечленуващи в парламентарни групи са 17 народни представители.

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 223.

6. В консултациите участва и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена.

7. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

9. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

10. Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.

Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община или административен район.

11. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

– поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

– доказателства за публичното оповестяване на деня, часа и мястото на консултациите;

– копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверени от участвалите в консултациите лица, съответно копие от решението за образуване на коалицията;

– пълномощните от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

– предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

12. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 членове – за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания;

б) до 9 членове, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

13. При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.

14. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.

15. Коалицията, която не е парламентарно представена, но има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент има право на не повече от две на сто  от членовете на СИК, но не по-малко от един член в рамките на общината или административния район.

16. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини или административни райони.

При назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на общината.

17. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

18. При назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Методическите указания, приложение към настоящото решение.

19. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и владеят български език.

20. Член на СИК не може да бъде:

– кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

– на изборна длъжност в държавен или местен орган;

– орган на изпълнителната власт;

– заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

– съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

– прокурор или следовател;

– заместник-областен управител или заместник-кмет;

– военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

21. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

22. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

23. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината/административния район изпраща на РИК в срок до 27.02.2021 г., а при консултациите за състава на ПСИК – не по-късно от 19.03.2021 г. следните документи:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка. Предложението на кмета не може да се отличава от вписаното в протокола съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции и подписано от тях;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване на коалицията;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът, ако има такъв;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването му.

24. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината/административния район изпраща незабавно на РИК, в срок до 27.02.2021 г., документите по т. 23.

25. Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 23, в срок до 01.03.2021 г., съответно назначава съставите на ПСИК не по-късно от 24.03.2021 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 23, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

бб) ако кметът на общината не е направил предложение – въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола от консултациите;

вв) когато предложението на кмета не съответства на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите – по вписаното в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите и подписано от тях;

б) когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 13 – 15 от това решение, в срок до 01.03.2021 г.

26. Когато кметът на общината/административния район не е изготвил предложение той изпраща на РИК документите по т. 23 от това решение в посочения в същата точка срок.

27. Районната избирателна комисия приема решение за назначаване съставите на СИК в общината/административния район. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове във всяка отделна СИК.

28. Когато РИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не назначи СИК, тя изпраща незабавно, но не по-късно от 10.03.2021 г. (24 дни преди изборния ден) цялата документация на ЦИК, която назначава съставите на СИК.

29. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.

30. Решението на РИК за назначаване на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73, ал. 1, изречение първо от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Александър Андреев
Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


РЕШЕНИЕ
№ 2063-НС
София, 16 февруари 2021 г.
ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 3 и ал. 9 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове съгласно Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК или са направили предложения за по-малък от полагащия им се брой членове, се провеждат допълнителни консултации за попълване на незаетите места между всички участвали в консултациите партии и коалиции при спазване на изискванията на Изборния кодекс и цитираното решение на ЦИК.

Ако при допълнителните консултации не се постигне споразумение, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при кмета на съответната община, чрез жребий.

2. За проведения жребий се съставя протокол, който се подписва от участвалите в консултациите и при провеждане на жребия партии и коалиции и от кмета на общината или определеното с негова заповед длъжностно лице, което провежда консултациите.

3. Под други партии и коалиции по смисъла на чл. 92, ал. 9, изр. първо ИК следва да се разбира участвалите в консултациите по чл. 91, ал. 2 ИК партии и коалиции, които нямат избрани свои представители в Народното събрание или в Европейския парламент.

Когато в консултациите не са участвали други партии и коалиции, жребият се провежда между участвалите на консултациите партии и коалиции.

4. Ред за провеждане на жребий:

4.1. другите партии по т. 3 правят предложение за член на СИК, но не повече от 2% (за всяка от партиите и коалициите) от общия брой на членовете на СИК на територията на съответната община;

4.2. ако предложенията са повече от броя на незаетите места, се провежда жребий между партиите и коалициите по т. 3. За жребия се води протокол.

4.3. в отделни празни и непрозрачни пликове се поставя лист с изписано наименованието на всяка една от партиите и коалициите по т. 3, направили предложение;

4.4. кметът на общината или длъжностното лице, определено със заповед на кмета на общината, което провежда консултациите, разбърква пликовете по т. 4.3., след което поканва участващо в консултациите лице да изтегля последователно пликове до изчерпване на броя на незаетите места;

4.5. след изтеглянето на всеки от пликовете пликът се отваря и в протокола се вписва наименованието на партията или коалицията и имената на предложения от нея член на СИК. Процедурата се повтаря до запълване на всички незаети места.

5. Когато при проведения жребий по т. 4 са останали незаети места, предложения за попълване на съставите на СИК се правят от участвалите в консултациите по чл. 91, ал. 2 ИК партии и коалиции.

Жребият в тези случаи се провежда по реда на т. 4.3. – 4.5. от настоящото решение между участвалите в консултациите партии и коалиции при спазване на разпоредбата на чл. 92, ал. 3 ИК.

6. При преразпределението на незаетите места в СИК и техните ръководства следва да се спазват изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК – никоя партия или коалиция не може да има повече от половината от членовете във всяка една СИК и председателят, заместник-председателят и секретарят трябва да са предложени от различни партии и коалиции.

Председател: Александър Андреев
Секретар: Севинч Солакова


 

09.02.2021
ЗАПОВЕД №РД-05- 73, гр.Костинброд 09.02.2021

ЗАПОВЕД №РД-05- 74, гр.Костинброд 09.02.2021