ВАЖНО!!!

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

sanirane@mrrb.government.bg             

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Приложение № 160.5 KB – Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености

Приложение № 264 KB – Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците

Приложение № 397 KB – Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост/етажните собствености

Приложение № 4117.5 KB – Споразумение за създаване на сдружение на собствениците

Приложение № 564 KB – Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение № 669 KB – Справка за собствениците на самостоятелни обекти

Приложение № 763 KB – Покана за общо събрание на сдружението на собствениците

Приложение № 9102 KB – Протокол за проведено общо събрание на сдружението на собствениците

Приложение № 1095.76 KB – Договор между общината и сдружението на собствениците

Приложение № 11105.05 KB – Договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител

Приложение № 1219.17 KB – Декларация от собственик – нечленуващ в сдружението на собствениците

Приложение № 1334.5 KB – Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Приложение № 1466.92 KB – Условия за изпълнение на схемата по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

ПЪРВИ СТЪПКИ

* създаване на Сдружение на собствениците

* регистрация в общината

* регистрация в регистър БУЛСТАТ

               

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Въпрос:

Могат ли чрез Сдружението на собствениците да ми вземат жилището?

Отговор:

Това е невъзможно. Сдруженията се правят съгласно Закона за етажната собственост и няма никакъв риск някои да вземе жилището или да се разпорежда за неплатени сметки и прочие. Сдружението има единственото право да кандидатства за безплатно саниране по този програма и нищо повече. Сдружението има нулеви правомощия да се разпорежда с частна собственост.

Въпрос:

Един или повече от собствениците на апартаменти в блока не искат да кандидатстват по програмата, останалите обаче имат желание това да се случи. Има ли решение на проблема?

Отговор:

Според изискванията на програмата е необходимо 100% съгласие на собствениците на жилища в един блок, т.е. ако има дори един против не може да се получи одобрение и да се стартират необходимите процедури.

Въпрос:

Ще бъде ли сменен асансьорът в блока, в който живея?

Отговор:

Не. При санирането няма да се подменят асансьорите в кооперациите, а само ще се следи дали съоръженията са енергийно ефективни. Например ще се постави енергоефективно осветление, или ако в един вход има два асансьора целта е те да не тръгват едновременно при повикване за един и същи етаж.

Въпрос:

Имаме остъклена тераса и нова алуминиева дограма на прозорците, какво ще се случи с тях?

Отговор:

Остъклените балкони няма да се премахват, а само ще се проверява дали отговорят на общата визия на сградата. До подмяна на дограма на прозорци и балкони може да се стигне само ако остъклението не отговаря на изискванията и е много старо (примерно винкел) и според обледването не е ефективно. За всеки един одобрен по програмата блок ще бъде изработен индивидуален проект.

Въпрос:

Апартаментът ни е с външна изолация. Ще ни бъде ли направена нова?

Отговор:

Тези, които вече са си направили изолация няма да я сменят, но ще трябва да се унифицират с цвета, с който ще бъде боядисан целият блок след санирането. Всяка община и всеки Общински съвет е длъжен да издаде наредба за цвета на фасадите за всеки квартал.

Въпрос:

Апартаментът ми е ипотекиран, в този случай кой дава съгласие за участие в програмата?

Отговор:

Когато жилището е ипотекирано негов собственик е банката и тя трябва да даде съгласието си за включване в проекта.

Въпрос:

Част от апартаментите в блока са общински и ведомствени, кой дава съгласието?

Отговор:

Общината дава съгласието си за участие в програмата и трябва предварително да бъде уведомена за общите събрания, за да излъчи свой представител. Това са отнася и за ведомствените апартаменти на МВР, на Министерство на отбраната и т.н. В тези случаи съгласието трябва да се търси чрез областните управители по места.

Въпрос:

Два от апартаментите в блока са притежание на търговски дружества. Те ще бъдат ли санирани и при какви условия?

Отговор:

Да, но при определени условия. Необходимо е търговските дружества да подадат декларации за обема на други видове държавна помощ, ако са получавали такава. Ако сумата надвишава 396 000 лева, ще трябва сами да покрият мерките за енергийна ефективност.

 

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) и разновидностите им;

Минимален брой на апартаментите в сградата – 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 Стъпка 1

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

Стъпка 2

С протокол от общото събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението на собствениците и общината – попълват се документи по образец.

Стъпка 3

Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината/района по местонахождение на сградата.

Стъпка 4

Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5

При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;

Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;

Строителен и авторски надзор;

Инвеститорски контрол.

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

Обновяване на общи части: ремонт на покрив, освежаване на стълбищна клетка, след извършените строителни и монтажни работи;

Мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, като например :

– топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.),

– ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;

– реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект при наличие на възможност в сградата;

– изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели;

– ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление;

– газифициране на сгради – само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;- мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите.

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;

подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;

подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

 

За регистрация в Регистър Булстат е необходимо да се представят следните документи:

Копие от удостоверението за регистрация на сдружението, издадено от съответната община – 2 бр.;

Заявление по образец по чл. 10 ал. 1 т. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ – 2 бр.

Такса за регистрация – 10 лв.

Изрично пълномощно от представляващия сдружението в случай, че не се явява лично.

 

Регистрация в Регистър Булстат на Сдруженията на собственици за страната ще се извършва във всички 26 Служби по регистрация на Агенция по вписванията.

За София-град и София-област регистрация ще се извършва в сградата на Агенция по вписванията – гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 – Регистър Булстат – гишета №№ 25, 27, 29 и 30.