06.02.2020
ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНИ за разпределение на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в общинските училища и общинските детски градини  за 2020 година

Дейностите по организация на образованието в Община Костинброд са свързани с осигуряване, координиране и контролиране на:

  • условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини;
  • обхвата на подлежащи за задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици;
  • финансиране на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по образование;
  • разходването и разпределението на други целеви средства по бюджета;
  • осигуряване на необходимото имущество за функциониране на общинските образователни институции в съответствие с държавния образователен стандарт;
  • осигуряване на условията за целодневна организация на учебния ден;
  • здравното обслужване на децата и учениците в детските градини и училищата;
  • осигуряване на условия  за детско и ученическо хранене, отдих и спорт;
  • безплатен специализиран транспорт;
  • изпълнението на общинската програма за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците.

Вътрешни нормативни документи:

Информация за контакти:
Таня Иванова
старши експерт „Образование и здравеопазване“
тел.: 0721/68 752; 0889 500 019


На територията на община Костинброд функционират едно начално, три основни и едно средно училища, професионална гимназия и четири детски градини.

Най-голямото общинско училище е „гимназията“ – СУ „Д-р Петър Берон“. То е открито през 1944 г. като част от първоначалното училище в с. Костинброд. От 1 ноември 1946 г. училището става самостоятелно и носи днешното си име. През 1955 г. по инициатива на директора Матьо Шивачев започва и завършва строежа на нова училищна сграда. Същата година от първоначално училището се трансформира в основно. През 1960 г. за първи път се открива паралелка осми клас. Поради нарастващия брой на населението се налага пристрояването на сградата през 1968 г. През 1975 г. училището е удостоено с орден „Кирил и Методий” и от основно става единно средно политехническо – ЕСПУ.

Днес училището разполага със съвременна добре поддържана материално-техническа база. Всяка година в него се обучават по над 600 ученици. Освен задължителните учебни дисциплини училището предлага възможности за редица допълнителни занимания и подготовка в областта на науката, изкуството и спорта. Училището се стреми да отговаря на нарастващите потребности и да покрие съвременните бразователните стандарти, като успешно въвежда целодневно обучение, разширено изучаване на чужди езици и хореография, осигурява ежедневно столово хранене.

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство ПГВМСС „Св. Георги Победоносец” /„техникума“/ е в съседство със СУ „Д-р П. Берон” и е второто по големина учебно заведение в града. То разполага с просторно общежитие, в което се настаняват учениците от отдалечени населени места.  Училището е наследник на  Техникум по селско стопанство „Тимирязев”, гр. Банкя, открито през учебната 1959/1960 година. През 1975 г. техникумът се премества в гр. Костинброд в новопостроената модерна за времето си сграда. Въведени са нови специалности като: растителна защита, пчеларство, механизатори в растениевъдството и животновъдството. За да отговори на съвременните изисквания училището разкрива паралелки в областта на хранително-вкусовата промишленост, ветеринарна медицина, земеделски техник, икономика на земеделското стопанство и цветарство. От учебната 2003/2004 година се въвежда специалността технология на месото и местните продукти.

В момента в професионалната гимназия придобиват знания и опит над 200 ученици както в специалностите в областта на ветеринарната медицина, така и в специалности от сферата на услугите. За да удовлетворява и занапред потребността от високо квалихфицирани кадри за региона и местната икономика, от 2017 г. в учебния корпус на училището е поставено началото на мащабно преустройство и обновяване на сградния фонд и оборудване за учебни практики в рамките на проект, финансиран с европейски средства.

Първо основно училище „Васил Левски” е най-старото учебно заведение в община Костинброд. През 2015 г. с множество мероприятия то отбелязва 160 – годишен си юбилей. Първоначално училището се помещава в частен дом, а в последствие през 1881 г.  се премества в сграда, разположена в близост до черквата. Поради нарастващия интерес към училището и непрекъснато увеличаващия се брой деца, се налага построяването на Началното училище през 1929/1930г. След шест години е положен и основният камък на прогимназията. От 1937 г. училището приема за свой патрон името на Васил Левски. През 1983 г. двете училища се обединяват в Народно основно училище. През 1986 г. се открива нова пристройка към училището. От 1991 г. училището е със статут на разширено преподаване на изобразителни изкуства.

Всяка учебна година училището посреща над 180 деца и ученици. Разполага с две отделни сгради. Към училището е разкрита и полудневна група за предучилищно образование .

Второ основно училище „Васил Левски” е създадено през 1879 г. В началото на своето съществуване се помещава в магерницата на черквата в с. Маслово. През 1903 г. с доброволен труд на населението е построена първата школска сграда, която на два пъти – през 1929 г. и 1948 г. – е разширявана. За учениците от четвърто отделение е изградена сграда в с. Шияковци. С временни разделяния, от 1987 г. окончателно се водят като едно основно училище. През годините материалната база се обогатява допълнително с ученически стол, физкултурен салон и специализирани кабинети, специално пригодени за най-малките 6-годишни деца от подготвителна група помещения. Всяка година изключителен интерес предизвиква традиционната училищна изложба – базар „Светът през детските очи”.

През 2017 г. се дава началото на основен ремонт и разширяване на училищната сграда в квартал Шияковци.

В най-голямото населено място на общината село Петърч с над 160-годишна история е Основно училище „Отец Паисий“. Всеки ден неговият праг прекрачват над 100 деца и ученици.

Част от тях са от селата Безден, Богоьовци и Опицвет, в които няма училища. За децата и учениците е осигурено целодневно обучение, столово хранене, ежедневен целогодишен специализиран транспорт. Училището има статут на средищно.

Начално училище „Отец Паисий“ се намира в село Драговищица и предоставя възможност за обучение на ученици от първи до четвърти клас. През 2017 г. училището отбелязва своята 135-та годишнина. В поддържането и обновяването на сградата ежегодно се влагат значителни средства независимо от малкия брой ученици.

Всяка година с общинския бюджет се осигуряват средства за годишни стипендии за стимулиране и подпомагане на талантливи деца в изпълнение на общинската програма за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби. Така се разширяват възможностите за стимулиране на техните изяви. Освен годишни стипендии се осигуряват и еднократни за участие в национални и международни изяви, конкурси, състезания и олимпиади.

Детските градини в общината са четири. В тях се отглеждат и възпитават повече от 500 деца разпределени в 20 групи, като три от тях са за деца на възраст от 10-месечна до тригодишна възраст. Основна грижа през последните няколко години  е осигуряването на достатъчно възможности да бъдет приети всички желаещи. Заедно с това и да бъдат осигурени средства за текущи и неотложни ремонти, за гарантиране на безопасни и здравословни условия – материални, финасови, кадрови – за отглеждане, възпитание и обучение на децата. От учебната 2011/2012 година в детските градини се въвежда задължителната предучилищна подготовка и за децата на 5 –годишна възраст

В самия град от няколко десетилетия работи детска градина „Пролет” с филиал в с. Голяновци.  През 2017 г. детското заведение отбелязва своя 35-ти рожден ден с прекрасен концерт с участието на всички свои възпитаници.

В детската градина се възпитават и обучават над 200 деца. Материалната база постоянно се обновява  и обогатява. Децата допълнително се занимават с народни танци, художествена гимнастика и футбол, изучават английски език. За тях полагат допълнителни грижи логопед и психолог.

След разделяне на целодневна детска градина /ЦДГ/ „Пролет” през 2005 г. в града се създава още едно Обединено детско заведение, а днес – детска градина „Радост”. В нея квалифицирани служители и педагогически специалисти полагат грижи за над 200 деца. Предоставят се възможности и за допълнителни занимания по танци, футбол и лечебна физкултура, обучение по английски език.

Детска градина „Виолина“ в село Петърч е с най-дългогодишна история сред детските заведения в общината. Вече над четири десетилетия тя приема най-малките жители на селото и околните села, така и от самия град. Децата имат възможност да изучават английски език, да се занимават със спорт или танцово изкуство.

Детска градина „Детелина“ в село Драговищица е изцяло обновена и се гордее с най-съвременната база. Дели една сграда с началното училище. Така училищната сграда става естествено място за един общ възпитателно-образователен комплекс. В детското заведение има една яслена група за най-малките и сборна група за по-големите деца. Освен обичайната учебно-възпитателна програма, децата имат разнообразни занимания и по приложни изкуства.