10.01.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за: ПРОГРАМАЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г.

14.06.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за:

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 г.

12.04.2021
Протокол от 07.04.2021 г. на комисия по заповед № РД-05-107/19.03.2021 г. на кмета на общината със задача: да изготви, разгледа и одобри размера на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за учредяване на сервитутно право за землището на с. Петърч, общ. Костинброд за изграждането на газопровод и газопроводни отклонения, трасета на ел. захранващи кабели и кабели към АЗУ към обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти от ПУП-ПП, за който е одобрен ПУП – ПП със заповед № РД-02-15-156/13.11.2015 г. на министъра на МРРБ

24.03.2021
Списък на имотите – общинска собственост за общо и индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по землища от територията на Община Костинброд за 2021-2022 стопанска година

01.03.2021
Проект за допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година.

22.02.2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

09.02.2021
ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за:
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 Г.

12.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за:
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 Г.

15.09.2020 г.
Проект за допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.

14.08.2020 г.
Проект за допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.

15.07.2020
О Б Я В Л Е Н И Е ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ПРОЕКТ за:Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г.

09.06.2020
Проект за допълнение към програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2020 г.

20.02.2020
О Б Я В Л Е Н И Е ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ПРОЕКТ за:Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г.

21.01.2020
О Б Я В Л Е Н И Е ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за:

ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г.

27.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за:Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

11.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за:Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

14.08.2019
Обявление

13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

31.07.2019
Списък на имотите – общинска собственост с НТП- пасища, мери и ливади по землища от територията на Община Костинброд обявени за търгове по чл.37 и,ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ за 2019-2020 стопанска година. Заинтересованите лица, следва да подадат заявление в Об А Костинброд с номерата на имотите от гореописания Списък до 31.08.2019 година. 

10.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за:Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

ПРОЕКТ за: АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 Г.

12.06.2019
ПРОЕКТ за:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

23.05.2019
ПРОЕКТ за:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

02.04.2019
Списък на имотите – общинска собственост за общо и индивидуално ползване, с начин на трайно ползване- пасища, мери и ливади по землища от територията на община Костинброд за 2019-2020 ст. година

11.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 Г.

21.02.2019
ДЕЙСТВИЕ на общинските КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД за 2019 година

15.10.2018
Допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

26.09.2018
Обявление на актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.

15.08.2018
План за действие на общинските концесии -2018 г.


Общинската собственост е основен капитал, чрез който местната власт осигурява предоставянето на качествени публични услуги, работи за развитие на територията и осигурява необходимите ресурси в съответствие с нуждите на местното – икономическо развитие.

Ефективното управление на общинската собственост и планирането на капиталовите разходи гарантира насочването на ограничените ресурси към най – приоритетните области и нужди, дава възможност за идентифициране на състоянието на различните видове собственост, техния капацитет, подходите за по – добро оползотворяване на собствеността, както и определянето на собствеността, която е в излишък по отношение на установените нужди. Ефективното управление е важен инструмент за осъществяване на политиката на общината за устойчиво местно развитие, която включва мерки за изграждане на инфраструктурите, повишаване на инвестиционния интерес, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и историческото наследство и подобряване качеството на живот на хората.

Функциите и задачите по Закона за общинската собственост се изпълняват от специално създадена в структурата на общинската администрация звено „Управление на собствеността“ към отдел „Устройство на територията и управление на собствеността“. Функции, свързани с управление на собствеността може да се възложи и на други звена в структурата на общинската администрация в зависимост от фокуса на тяхната дейност. Най – често ангажирани с подобни функции звена са тези, занимаващи се с териториално – селищното устройство и финанси. Ключова роля имат и звената, които планират и развиват основни публични услуги като образование, здравеопазване, социални услуги и др.

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост, имотите на общините се делят на публична и частна.

Имотите – публична общинска собственост са:

• Имоти и вещи, определени със закон.

• Имоти, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;

• Други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от Общински съвет;

Имоти – публична общинска собственост включва:

• Местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;

• Сградите и постройки с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;

• Мрежите и съоръженията от техническата, транспортната, съобщителната и инженерно – защитна системи в частта, обслужваща територията на общината;

• Водни обекти и водностопански съоръжения и системи;

• Общински гори, пасища и мери.

Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи на община Костинброд, включително и плодовете и приходите от имотите и вещите – публична общинска собственост.

Имоти – частна общинска собственост включва:

• Общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти;

• Общински жилища и гаражи;

• Общински земеделски земи – ливади, ниви и др.

Управлението на общинската собственост и усъвършенстването на дейностите по нейното стопанисване е неотменно право на местната власт и се извършва в интерес на гражданите на общината. Община Костинброд управлява своята собственост съгласно нормите визирани в Закона за общинска собственост и следните подзаконови нормативни актове на Общински съвет Костинброд:

Звено „Управление на собствеността“ към отдел „Устройство на територията и управление на собствеността“ предоставя и извършва следните дейности и услуги:

 • Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 • Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
 • Издаване на удостоверение за отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица
 • Издаване на удостоверение за деактуване на имот
 • Отписване на имот от актовите книги на общинска собственост за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
 • Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост
 • Продажба на жилищни имоти – общинска собственост
 • Продажба на нежилищни имоти – общинска собственост
 • Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица на земя с учредено право на строеж
 • Учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост
 • Предоставяне на земя под наем от ОПФ и земя по чл.19 от ЗСПЗЗ
 • Прекратяване на съсобственост на недвижими имоти между общината и физически или юридически лица
 • Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
 • Установяване на жилищни нужди – картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения /отм./ с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
 • Производство по настаняване на граждани под наем в общинско жилище
 • Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 • Издаване на удостоверение по реда на чл.199 от ЗУТ
 • Процедура по деактуване на имот на физически и юридически лица
 • Издаване на удостоверение за липса на задължения към общината
 • Процедура по предоставяне на общински концесии
 • Предоставяне под наем на нежилищни обекти
 • Принудително отчуждаване на частни имоти за общински нужди
 • Завземане на безстопанствени имоти
 • Актуване на общински имоти
 • Процедура за вписване на актовете за общинска собственост в служба по вписванията при Костинбродски районен съд
 • Процедура по деклариране на недвижими имоти – общинска собственост
 • Извършване на вписвания в публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост
 • Изплащане на сума /рентно плащане/ от общината на правоимащи лица по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ
 • Категоризиране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечение
 • Издаване на разрешение за работа с удължено работно време
 • Вписване в информационен масив на търговските обекти на територията на община Костинброд
 • Издаване на разрешения за ползване на общинска площ /тротоарно право/
 • Издаване на разрешения за ползване на общински пазари

Информация за контакти: