Уважаеми съграждани, информираме Ви за услуги, които се извършват в кметство Петърч от 07.02.2014г.:

 • Издаване дубликат от акт за раждане
 • Издаване дубликат от акт за смърт
 • Издаване дубликат от граждански брак
 • Издаване удостоверение за административен адрес
 • Издаване на скица за недвижим имот
 • Издаване на виза за проектиране
 • Издаване на удостоверение за идентичност на имот
 • Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината
 • Издаване на разрешение за отсичане на дърво
 • Регистрация на куче
 • Подаване на заявление за еднократна помощ на основание решение на ОбС-Костинброд.

Всички услуги са обикновени със срок 7 работни дни от датата на подаване и цените са определени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Костинброд