ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – https://pitay.government.bg

>>Заявление за достъп до обществена информация
>>З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки ден от 8.00 до 17.00 часа в Центъра за административно обслужване на Община Костинброд, ул.“Охрид“1,гр. Костинброд,  тел.0721/68722 и 0721/68723.

Заявления могат да се подават и по електронен път чрез онлайн формата на заявление за достъп до информация или директно на електронен адрес cao@kostinbrod.bg

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация

В чл.2 от този закон се съдържа определение на понятието общестеван информация:

„Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти“.

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: „Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия – чл.10 от Закона за достъп до обществена информация.

СЛУЖЕБНА: „Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации“ – чл.11 от Закона за достъп до обществена информация.

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл.7 от Закона за достъп до общестевена информация: „ Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация  не се прилагат за информация, която се предоставя  във връзка с админстративното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява  в Националния архивен фонд на Република България – чл.8 от Закона за достъп до обществена информация.

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация

Наредба № Н-1 от 7 март 2022г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, както следва:

  1. Хартия А4 – 1 лист – 0,01 лв.
  2. Хартия А3 – 1 лист – 0,02лв.
  3. Разход за тонер за едностранно

отпечатване на лист хартия А4 – 1стр. – 0,02 лв.

  1. Разход за тонер за едностранно

отпечатване на лист хартия А3 – 1стр. – 0,04лв.

  1. CD диск 700 MB –   1бр. – 0,26лв.
  2. DVD диск 4,7 MB – 1 бр. – 0,30 лв.
  3. DVD диск 8,5 MB – 1бр. – 0,67 лв.
  4. USB флаш памет 4 GB – 1бр. – 3,46лв.
  5. USB флаш памет 8 GB – 1бр. –  5,72лв.
  6. USB флаш памет 16 GB – 1бр.– 7,93лв.
  7. USB флаш памет 32GB – 1бр.–  9,47лв.