ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – https://pitay.government.bg

>>Заявление за достъп до обществена информация
>>З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки ден от 8.00 до 17.00 часа в Центъра за административно обслужване на Община Костинброд, ул.“Охрид“1,гр. Костинброд,  тел.0721/68722 и 0721/68723.

Заявления могат да се подават и по електронен път чрез онлайн формата на заявление за достъп до информация или директно на електронен адрес cao@kostinbrod.bg

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация

В чл.2 от този закон се съдържа определение на понятието общестеван информация:

„Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти“.

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: „Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия – чл.10 от Закона за достъп до обществена информация.

СЛУЖЕБНА: „Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации“ – чл.11 от Закона за достъп до обществена информация.

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл.7 от Закона за достъп до общестевена информация: „ Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация  не се прилагат за информация, която се предоставя  във връзка с админстративното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява  в Националния архивен фонд на Република България – чл.8 от Закона за достъп до обществена информация.

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

  1. дискета – един брой – 0,50 лв.;
  2. CD –          един брой – 0,50 лв.;
  3. DVD –       един брой –  0,60 лв.;
  4. разпечатване – една страница ( А4) – 0,12 лв.;
  5. ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;
  6. факс –        една страница (А4) – 0,60 лв.;
  7. видеокасета – един брой – 3,25 лв.;
  8. аудиокасета – един брой – 1,15 лв.;
  9. писмена справка една страница (А4) – 1,59 лв.;

Стойностите не включват ДДС.

bg Български
X
Размер на шрифта