Устройствен правилник за организацията и дейността на Общинска администрация – гр.Костинброд

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Костинброд

Инструкция за документационната и деловодната дейности в общинска администрация Костинброд

Харта на клиента

ПРАВИЛНИК За вътрешния трудов ред на общинска администрация Костинброд

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Наредба за обществения ред на територията на Община Костинброд

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Етичен кодекс

Наредба за символиката на Община Костинброд

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Костинброд

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Костинброд

Общинска програма за закрила на детето 2018

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани по Закона за общинския дълг

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Правилник за организацията и дейността на общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на община Костинброд

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Костинброд

НАРЕДБА за условията и реда за кандидатстване, записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Костинброд и предоставянето на допълнителни услуги

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Н А Р Е Д Б ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДИАПАЗОНА НА ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ТРУДОВИ И ПРИРАВНЕНИ НА ТЯХ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИЕТА ЧИСЛЕНОСТ В ОБЩИНСКА АДМИНИКРАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

НАРЕДБА ЗА НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРАВИЛА ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ  НА ОБЩИНСКИ КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР КОСТИНБРОД

Наредба за пожарна  безопасност и защита на населението на територията на Община Костинброд

Правилник за вътрешния трудов ред на Общински инспекторат към Община Костинброд

Наредба за управление на общинските пътища в Община Костинброд

Наредба за реда за поправяне, заздравяване или премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на Община Костинброд

Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Костинброд

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Костинброд

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и за рекламната дейност на територията на Община Костинброд

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински щилища, собственост на Община Костинброд

Наредба за условията и реда, при които Община Костинброд упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Костинброд

Наредба за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Костинброд

П Р А В И Л Н И К за финансиране на подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Костинброд

Наредба за организацията и работата на общинските пазари на територията на Община Костинброд

Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Костинброд

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Костинброд

Наредба за ползване на общински пасиша и мери на територията на Община Костинброд

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Костинброд
(изготвени съгласно чл. 37и, ал.3, т2 на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за мерките за защина на личните данни в общинска администрация Костинброд

Размер на шрифта
Промяна на контраста