Кампания на община Костинброд в подкрепа на гражданите за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд- етап I”

Община Костинброд има одобрена ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост.

Община Костинброд ще подпомага с финансови средства Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост на територията на община Костинброд, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), /наричани накратко СС/, за извършване на подготвителни дейности за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и изготвяне на технически паспорти, във връзка с последващо кандидатстване на Сдруженията на собствениците по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Максималният размер на подпомагането от община Костинброд на квадратен метър разгъната застроена площ за подготвителните дейности (разход за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност включително) е до максималният размер на подпомагането, определен в процедурата за подпомагане.

Община Костинброд ще подпомага Сдружения на собственици само до посочения по-горе максимален размер. В случай че сдружение на собствениците сключи договор/и с изпълнител/и за изготвяне на енергийно и техническо обследване на стойност, надвишаваща максималния размер на подпомагането, разликата се осигурява от СС.

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ШАНСА, КОЙТО ИМАТЕ ДНЕС, ЗА ДА ИМАТЕ ОБНОВЕНА И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА СГРАДА УТРЕ!!!

Предвид високия обществен интерес община Костинброд публикува информация за проект за Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, при която интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100% от допустимите разходи за енергийно обновяване на жилищните сгради.

В публикувания документ се предвижда срокът за кандидатстване да бъде до 31 май 2023 г.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакета документи към тях са публикувани на интернет страницата в секция „За обществено обсъждане“ и секция „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури по НПВУ“, раздел „Процедури за обществено обсъждане“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Информация за кандидатстването може да намерите на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройство – https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedurata-za-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i-otrazyavast-nov-srok-za-podavane-na-predlojeniya-za-izpulnenie-na-investiciya/.

Информация за процедурата за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост може да намерите тукПРОЦЕДУРА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ На жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост.