01.03.2018
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“
BG05FMOP001-3.002

П Р О Е К Т
„Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020г.“

Уважаеми съграждани,
От 01.03.2018г., Община Костинброд, стартира  дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020г.“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане съфинансирана от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г.

Проектното предложение е насочено към подпомагане на хора в тежко икономическо състояние с цел задоволяване на потребностите им от храни. В рамките на 24 месеца, в работните дни от седмицата, лица и семейства ще получават безплатна храна, включваща супа, основно ястие и хляб, приготвена и доставена от общинското звено „Домашен социален патронаж“.

Към настоящия момент по проекта са одобрени 51 потребители от основната целева група, на които ще бъде предоставяна готова храна и 11 потребители от допълнителната целева група, които ще получават храна при отсъствие на лице от основната целева група.

Проектното предложение ще се изпълнява през периода 01.03.2018г.-29.02.2020г., като през целия период желаещите да бъдат включени в него могат да подават Заявления- декларации, в сградата на Общинска администрация Костинброд на ул.“Охрид“№1, стая № 10, при г-жа Тереза Власайкова. Подадените заявления се представят в Дирекция „Социално подпомагане“-гр.Костинброд, за извършване на проверка и одобрение.

Кой може да кандидатства:

  1. Основната целева група за предоставяне на топъл обяд са:

1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

1.2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,

установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

1.3. Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могатда се издържат с тези доходи и имуществото си;

1.4. Скитащи и бездомни деца и лица.

1.5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 отДопълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

  1. Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следната допълнителна целева група:

2.1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условиятаи реда за отпускане на целеви помощи за отопление, (ДВ, бр. 49 от 2008);

2.2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на детедо една година, по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца(ЗСПД);

2.3. Лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първиклас, по чл. 10а от ЗСПД;

2.4. Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които иматниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;

2.5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете страйно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД;

2.6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначениза превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и вприемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона зазакрила на детето (ППЗЗД).

2.7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

2.8. Лица и семейства, настанени в приюти и центрове за временно настаняване.

2.9. Конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени восновната целева група на съответната трапезария.

Информация за представителите на целевите групи се предоставя от дирекциите „Социално подпомагане“.

Община Костинброд моли, вас гражданите, да разпространите проекта до близки или познати. Нека заедно да осигурим надежда и уют във всяко нуждаещо се семейство.

ОДОБРЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“, КЪМ 01.03.2018Г.