Телефонен код: 0721

Длъжност Име,фамилия Вътрешен телефон Служебен телефон Служебен e-mail
Кмет Трайко Младенов 701 68-701 kostinbrod.bg@gmail.com
Заместник кмет
„Икономическо развитие и инженерна инфраструктура“
Теодора Гогова 719 68-719  
Заместник кмет
„Устройство на територията, общинска собственост и екология“
Габриела Георгиева 703 68-703  
Заместник кмет
„Образование, култура, социални и хуманитарни дейности“
Александър Ненов 705 68-705
Секретар на община Валя Иванова
704 68-704
Вътрешен одитор      
Служител ЗЛД Мариана ХРИСТОВА   68-720  
Кмет на с. Бучин проход Бойко Борисов   07119/25-43  
Кмет на с. Опицвет Гергана Величкова   07110/72-47  
Кмет на с. Безден Цветан Борисов   07110/72-03  
Кмет на с. Чибаовци Искра Лазарова   07119/22-78  
Кмет на с. Градец Искра Димитрова   07117/26-78  
Кметски наместник с. Дръмша Добри Тодоров   07119/22-57  
Кметски наместник с. Богьовци Емилия Костова   07110/72-04  
Кмет на с. Петърч Борислав Борисов   07116/20-50  
Кмет на с. Драговищица Албена Виденова    07118/22-25  
Кмет на с .Голяновци Симеон Спасов   66-678  
Председател на ОбС Атанас  Тенев 717 68-717  
Главен юрисконсулт Снежа Трендафилова 712 68-712  
Специалист “АТО” Македонка Георгиева 723 68-723  
Ст. експерт „СИ, УК и ОМП“ Александър Зарев 720 68-720  
Отдел „Административно и информационно обслужване и ГРАО“
Началник-отдел Александър Миланов 752 68-752 kostinbrod_bg@abv.bg
Младши експерт  „Информационни технологии“  
Технически изпълнител – архивар, домакин Анелия Гогова 722 68-722  
Главен експерт „ГРАО“ Евелина Бегова 733 68-733  
Главен специалист „ЕСГРАОН“ Десислава Нотева 733 68-733  
Главен специалист „ГРАО“ Маргарита Василева 723 68-723  
„Център за административно обслужване“            e-mail: cao@kostinbrod.bg
Главен експерт „Административно-информационно обслужване“ Светла Захаринова 723 68-723  
Младши специалист „Документооборот“ Гергана Иванова 723 68-723  
Младши специалист „Документооборот“ Виолина Ванова 723 68-723
Дирекция „Транспорт, техническо обслужване и ОМП“
Директор на дирекция „ТТО и ОМП“ Емилия Спасова 718 68-718  
Мл.специалист -секретар Сара Ташева 701 68-701  
Старши специалист„ОТО на ОБС“ Валентина Георгиева 718 68-718  
Гл. експерт „ОП и П“ Колю Стефанов Колев   68-786  
Гл.експерт „ОП и П“ Камелия Цветанова   68-786  
Гл.експерт „ОП и П“ Ивона Иванова Свиленова   68-786  
Изпълнител пропускателен режим Валентин Атанасов 714 68-714  
Технически изпълнител „ПО и поддръжка“ Ангел Дойчинов  
Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“
Директор на дирекция Анита Кръстанова 741 68-741  
Главен експерт „Бюджет и ФК“ Николай Георгиев 781 68-781  
Главен специалист – касиер Невена Колева 743 68-743  
Старши  счетоводител Елена Петрова 742 68-742  
Мл. специалист-счетоводител Десислава Петрова 742 68-742  
Старши  счетоводител Магдалена Георгиева 742 68-742  
Главен експерт „ЧР и ТРЗ“ Румяна Ицева 743 68-743  
Дирекция „Устройство на територията, ОС, строителство, СК, ИИ, ИП и Е“
Директор на дирекция „УТ, С, СК, ИИ, ИП и Е“ и главен архитект Веселин Клянев 734 68-734  
Отдел „С, СК, ИИ, ИП, ПО и Е“
Старши юрисконсулт Теодор Бориславов Атанасов 68-736  
Адвокат Георги Янев 68-736  
Главен инспектор „Незаконно строителство“ Драгомир Драганов 751 68-751  
Старши специалист „Строителство“ Христина Иванова 735 68-735  
Главен инспектор „Екология, Г и СС“ Красимир Дебеляшки 734 68-734  
Мл.експерт „ИП и С“ 711 68-711  
Отдел „Устройство на територията и Общинска собственост“
Началник-отдел „УТ и ОС“ Ирина Донева 738 68-738  
Ст.  специалист „ОС и НО“ Радослава Илиева 745 68-745  
Главен специалист „ОС“ Ели Захариева 745 68-745  
Старши експерт „ОС“ Мариана Арабаджиева 707 68-707  
Главен специалист „УТ“ Анита Милушева 738 68-738  
Главен специалист „УТ“ Гергана Станкова 737 68-737  
Главен специалист „УТ“ Антония Тодорова 735 68-735  
Отдел „Социални и хуманитарни дейности“
Началник-отдел „СХД“ Таня Кирилова-Иванова 710 68-710  
Гл. експерт „Организатор мероприятия,  връзки с обществеността и международна дейност“ Бистра Боянова 752 68-752  
Гл. специалист „К и С“ Кристина ЙОРДАНОВА 752 68-752  
Ст. експерт „Демографска, семейна и младежка политика“ Ивета Иванова-Димитрова 752 68-752  
Ст. експерт „Координатор дейности“ Валентин Василев 752 68-752  
Секретар МКБППМН и социални дейности Тереза Власайкова 710 68-710  
Мл. експерт-соц. дейности Лиляна  Митова 710 68-710  
Отдел „Приходи и администриране на МДТ“
Началник-отдел „ПАМДТ“ Фиданка Михайлова 732 68-732  
Гл. специалист – касиер Антоанета Асенова 731 68-731  
Старши експерт „МДТ“ 730 68-730  
Главен специалист „МДТ“ Снежанка Владова 730 68-730  
Главен инспектор „МДТ“ Мария Ангелова 732 68-732  
Общински инспекторат
Ръководител инспекторат Димитър Георгиев   66-622  
Главен инспектор Клавдия Георгиева      
Старши инспектор Павлин Милев      
Ст. специалист – инспектор Мая Ставрева      
Младши специалист – инспектор Таня Петрова      
Младши специалист – инспектор Денис Ефтимов Величков      
Младши специалист – инспектор Добрин Захариев Витов      
Дежурни по Общински съвет за сигурност

66-631; 0889/50-00-37

Дежурен Васил Стоянов 715 68-715  
Дежурен Бойко Георгиев 715 68-715  
Дежурен Методи Илиев 715 68-715  
Дневен център за работа с деца на улицата
Светослава Иванова Директор “Дневен център за работа с деца на улицата”   dcrdu_kbrod@abv.bg
Камелия Стефанова Педагог “Дневен център за работа с деца на улицата”    
Дафинка Иванова Социален работник “Дневен център за работа с деца на улицата”    
Росен Делчев Психолог “Дневен център за работа с деца на улицата”    
  Домакин – хигиенист  “Дневен център за работа с деца на улицата”    
Социален патронаж
Росица Лазарова   Управител „Социален патронаж“ 66-259