Телефонен код: 0721

Длъжност Име,презиме,
фамилия
Вътрешен телефон Служебен телефон Служебен e-mail
Кмет Трайко Младенов 701 68-701 kostinbrod.bg@gmail.com
Заместник кмет
„Икономическо развитие и инженерна инфраструктура“
Теодора Гогова 719 68-719  
Заместник кмет
„Устройство на територията, общинска собственост и екология“
Габриела Георгиева 703 68-703  
Заместник кмет
„Образование, култура, социални и хуманитарни дейности“
Александър Ненов 705 68-705
Секретар на община Валя Иванова
704 68-704
Вътрешен одитор      
Служител ЗЛД Мариана ХРИСТОВА    68-720  
Кмет на с. Бучин проход Бойко Борисов   07119/25-43  
Кмет на с. Опицвет Гергана Величкова   07110/72-47  
Кмет на с. Безден Кристина Александрова   07110/72-03  
Кмет на с. Чибаовци Искра Лазарова   07119/22-78  
Кмет на с. Градец Искра Димитрова   07117/26-78  
Кметски наместник

с. Дръмша

Добри Тодоров   07119/22-57  
Кметски наместник

с. Богьовци

Емилия Костова   07110/72-04  
Кмет на с. Петърч Борислав Борисов   07116/20-50  
Кмет на с. Драговищица Албена Виденова    07118/22-25  
Кмет на с .Голяновци Симеон Спасов   66-678  
Председател на ОбС Атанас  Тенев 717 68-717  
Специалист “АТО” Македонка Георгиева 723 68-723  
Отдел „Административно и информационно обслужване и ГРАО“
Началник-отдел Александър Миланов 752 68-752 kostinbrod_bg@abv.bg
Младши експерт  „Информационни технологии“ Михаил Владимиров 718 68-718  
Технически изпълнител – архивар, домакин Анелия Гогова 722 68-722  
Главен експерт „ГРАО“ Евелина Бегова 733 68-733  
Главен специалист „ЕСГРАОН“ Вера Иванова 733 68-733  
Главен специалист „ГРАО“ Маргарита Василева 723 68-723  
„Център за административно обслужване“            e-mail: cao@kostinbrod.bg
Главен експерт „Административно-информационно обслужване“ Светла Захаринова 723 68-723  
Младши специалист

„Документооборот“

Десислава НОТЕВА 723 68-723  
Дирекция „Транспорт, техническо обслужване и ОМП“
Директор на дирекция

„ТТО и ОМП“

Лора Емануилова 718 68-718  
Технически сътрудник – секретар Любомира Чаева 701 68-701  
Технически изпълнител

„Звено ОбС“

Аделина Колева 718 68-718  
Младши специалист

„СИ, УК и ОМП“

 Валентин ВАСИЛЕВ  721  68-721  
Младши специалист

„ОР и С и ЗКИН“

 

720 68-720  
Изпълнител пропускателен режим Валентин Атанасов 714 68-714  
Технически изпълнител

„ПО и поддръжка“

Ангел Дойчинов  
Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“
Директор на дирекция Анита Кръстанова 741 68-741  
Главен експерт

„Бюджет и ФК“

Николай Георгиев 781 68-781  
Главен специалист – касиер Невена Колева 743 68-743  
Главен специалист – счетоводител Теменужка Атанасова 742 68-742  
Младши експерт – счетоводител Теодора ТОДОРОВА 742 68-742  
Главен експерт

„ЧР и ТРЗ“

Румяна Ицева 743 68-743  
Старши експерт – счетоводител        
Дирекция „Устройство на територията, ОС, строителство, СК, ИИ, ИП и Е“
Директор на дирекция „УТ, С, СК, ИИ, ИП и Е“ и главен архитект Веселин Клянев 734 68-734  
Отдел „С, СК, ИИ, ИП и Е“
Началник-отдел „С, СК, ИИ, ИП и Е“ Евгени Казанджиев 711 68-711  
Главен инженер Валя ИВАНОВА 751 68-751  
Старши специалист „Строителство“ Христина Иванова 735 68-735  
Главен инспектор „Екология, Г и СС“ Красимир Дебеляшки 734 68-734  
Главен специалист „Инвестиционно проектиране и строителство“ Юлияна Георгиева 711 68-711  
Младши експерт

„Строителство“

 Борис Пенев  735  68-735  
Отдел „Устройство на територията и Общинска собственост“
Началник-отдел „УТ и ОС“ Ирина Донева 738 68-738  
Старши специалирт „ОС, Р“  
Младши специалист

„ОС и НО“

Радослава Илиева 745 68-745  
Главен специалист „ОС“ Ели Захариева 745 68-745  
Старши експерт „ОС“ Мариана Арабаджиева 707 68-707  
Главен специалист „УТ“ Александър Александров 738 68-738  
Главен специалист „УТ“ Гергана Станкова 737 68-737  
Младши експерт

„Кадастър и регулация“

737 68-737
Главен специалист „УТ“ Маргарита Григорова 735 68-735  
Дирекция „Обществено поръчки и Оперативни програми и проекти“
Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт Снежа Трендафилова 712 68-712  
Главен експерт „ОП и П“ Колю Колев 786 68-786  
Младши експерт „ОП и П“ Камелия Георгиева 786 68-786  
Гл. юрисконсулт “Административно обслужване” Ангел Милчев 752 68-752  
Старши специалист

„ОП и П“

Ивона СВИЛЕНОВА 786 68-786  
Юрисконсулт  Теодор Атанасов  752  68-752  
Старши експерт „ОП и П и ИТ“  Биляна ДОЙНОВА  786  68-786  
Младши специалист

„ОП и П“

 Валентина ГЕОРГИЕВА  786  68-786  
Отдел „Социални и хуманитарни дейности“
Началник-отдел „СХД“ Таня Кирилова-Иванова 710 68-710  
Младши експерт „Организатор мероприятия,  връзки с обществеността и международна дейност“ Бистра Боянова 710 68-710  
Младши специалист
„Култура и спорт“
Кристина ЙОРДАНОВА 710 68-710  
Секретар МКБППМН и социални дейности Тереза Власайкова 710 68-710  
Отдел „Приходи и администриране на МДТ“
Началник-отдел „ПАМДТ“ Фиданка Михайлова 732 68-732  
Старши специалист – касиер Антоанета Асенова 731 68-731  
Старши експерт „МДТ“ Марита Радева-Кръстанова 730 68-730  
Главен специалист „МДТ“ Снежанка Владова 730 68-730  
Главен инспектор „МДТ“ Мария Ангелова 732 68-732  
Общински инспекторат
Ръководител инспекторат Димитър Георгиев   66-622  
Старши инспектор Светослав Боянов      
Старши инспектор        
Инспектор Иван Иванов      
Инспектор Таня Петрова      
Младши специалист – инспектор        
Младши специалист – инспектор        
Дежурни по Общински съвет за сигурност

66-631; 0889/50-00-37

Дежурен Васил Стоянов 715 68-715  
Дежурен Бойко Георгиев 715 68-715  
Дежурен Данчо Георгиев 715 68-715  
Дежурен Методи Илиев 715 68-715  
Военен отдел    
Счетоводство – „Просвета“ 66-224
66-225
 
Кметство с.Петърч
Старши експерт     07116/20-52  
Старши специалист „Счетоводител“ Мариана Александрова   07116/ 20-27  
Дневен център за работа с деца на улицата
Светослава Иванова Директор “Дневен център за работа с деца на улицата”   dcrdu_kbrod@abv.bg
Камелия Стефанова Педагог “Дневен център за работа с деца на улицата”    
Дафинка Иванова Социален работник “Дневен център за работа с деца на улицата”    
Росен Делчев Психолог “Дневен център за работа с деца на улицата”    
  Домакин – хигиенист  “Дневен център за работа с деца на улицата”    
Социален патронаж
  Управител „Социален патронаж“ 66-259  
  Шофьор-домакин „Социален патронаж“    
Размер на шрифта
Промяна на контраста