Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в община Костинброд

20.10.2016
Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в община Костинброд, приети по реда на чл.244 от ЗОП

05.11.2014
Вътрешни правила за планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и правила за поддържане на профила на купувача – редакция

01.07.2014
Вътрешни правила за планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и правила за поддържане на профила на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В КМЕТСТВО НА С. ПЕТЪРЧ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД