08.03.2023
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
За управление цикъла на обществените поръчки в община Костинброд
(приети на основание чл.244, ал.1 от ЗОП и чл.140, ал.1 и ал.2 от ППЗОП) с приложени изискванията на ЗОП, редакция изм. ДВ. бр.11 от 6 Февруари 2024г. и ППЗОП, доп. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.


Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в община Костинброд

20.10.2016
Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в община Костинброд, приети по реда на чл.244 от ЗОП

05.11.2014
Вътрешни правила за планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и правила за поддържане на профила на купувача – редакция

01.07.2014
Вътрешни правила за планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и правила за поддържане на профила на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В КМЕТСТВО НА С. ПЕТЪРЧ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД