18.08.2021
Регистър на въвежданията в експлоатация

09.02.2021
Регистър на издадени заповеди

Регистър на разрешенията за строеж

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от 4-та и 5-та категория

 

15.05.2020
УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА СГРАДИТЕ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ГРАД КОСТИНБРОД ОБЩИНА КОСТИНБРОД

 


Заповед №РД-17-112/19.06.2020

Регистър на разрешенията за строеж

Регистър на издадените заповеди

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от 4-та и 5-та категория


Общ устройствен план.pdf

Звено „Устройство на територията“ към отдел „Устройство на територията и управление на собствеността“ предоставя и извършва следните дейности и услуги:

 • Издаване на скица на недвижими имоти

 • Издаване на виза за проектиране

 • Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

 • Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

 • Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

 • Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

 • Удостоверение за законност на строеж

 • Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54 а от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ

 • Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 • Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

 • Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете строежи от ІV и V категория

 • Съгласуване на инвестиционен проект-заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване

 • Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 • Издаване на разрешение за строеж

 • Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект

 • Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 • Издаване на заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

 • Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

 • Допускане на изменение в одобрен инвестиционен проект

 • Провеждане на процедура по премахване на строежи, които са негодни за ползване

 • Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

 • Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

 • Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

 • Осъществяване на контрол по строителство при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 • Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

 • Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

 • Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

 • Провеждане на процедура въвод във владение на имотите по §4a и §4б от ЗСПЗЗ

 • Подготовка на договори за прекопаване на улици, тротоари, площади и други общински терени

 • Заверка на копие на документ от технически архив

 • Отразяване на променената собственост в разписния лист

 • Процедура за учредяване право за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура през чужд поземлен имот

 • Попълване /поправка на кадастрален план

 • Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

 • Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

 • Провеждане за доплащане на имотите по §4 от ЗСПЗЗ

 • Попълване/поправка/ на план на новообразувани имоти /имоти по § 4 от ЗСПЗЗ/

 • Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

 • Издаване на скицa – виза за проучване и проектиране

 • Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 • Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ОЕСУТ

 • Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

 • Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си

 • Издаване на удостоверение за идентичност на апартаменти в жилищни блокове

 • Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Информация за контакти: