Община  Костинброд  организира публично обсъждане на Бюджет 2017 година. Водено от г-жа Анита Кръстнанова- главен счетоводител на община Костинброд и Николай Георгиев- мл.експерт „Бюджет и финансов контрол“, на обсъждането  присъстваха още: г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, г-н Любен Кънчев-зам.кмет, инж.Габриела Георгиева-зам.кмет, г-жа Теодора Гогова- зам.кмет, общински съветници и граждани на община Костинброд.  

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета. Публичното обсъждане на бюджет  2017 г.  се проведе на 09.01.2017г. от 18.00 часа в малкия салон на Народно читалище ,,Иван Вазов-1947” II район на града.

 

С новия обоснован и балансиран Бюджет 2017 г. е осигурено ритмичното финансиране на звената и заведенията и са обезпечени разходите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта.
Той създава условия за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

3066 посещения общо 2 посещения за деня
Публично обсъждане на БЮДЖЕТ 2017 г.