В началото на настоящата година се подписа договор за продължаване функционирането на системата за разделно събиране на отпадъците между община Костинброд и дружеството за оползотворяване на отпадъци от опаковки ЕКОБУЛПАК. В сътрудничество с организацията разделно събиране на територията на община Костинброд се осъществява от 2007 г.
 
Въведената в общината система включва обслужване на два типа контейнери: жълти за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал и зелени – за стъклени опаковки. Те са разположени в близост до контейнерите за битови отпадъци, което значително улеснява гражданите при разделянето на отпадъците. Контейнерите се обслужват с различна техника, поради това е изключено събраните разделно отпадъци да се смесват.

Екобулпак АД осигурява събирането и транспортирането на отпадъците, след което материалите се сортират на специализирана сепарираща инсталация и се предават за рециклиране.

На територията на община Костинброд са разположени 56 броя жълти контейнери тип „бобър“ и 54 броя зелени контейнери тип „иглу“. Контейнерите се обслужват по предварително утвърден график.

На интернет страниците на организацията и на община Костинброд е поместена подробна информация за график на обслужване и карта с разположените цветни контейнери.

През 2017 г. ще се проведе информационна кампания, съвместно с община Костинброд и Екобулпак АД, относно разделното събиране и оползотворяването на отпадъци от опаковки на територията на община Костинброд.

За Екобулпак АД:

Екобулпак АД е национална организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. През 2016 г. дружеството рециклира над 70 хиляди тона опаковки от хартия, пластмаса, метал, дърво и стъкло. Екобулпак АД и неговите дъщерни дружества изграждат собствени сепариращи инсталации – кв.Филиповци (София), Пазарджик, Ямбол, Търговище, Габрово, Благоевград и др.

За повече информация:

Петя Радева, тел.:02/434 16 16

e-mail: pradeva@ecobulpack.com

www.ecobulpack.com

4643 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд подновява договора за разделно събиране на отпадъци