Днес  26.01.2017г. се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен район (ЮЗР). В периода 26-27.012017г. в курортен комплекс  „Боровец“ ще се разглеждат  теми, свързани с Регионалния съвет за развитие на ЮЗР през 2017 година. Областните управители на Югозападния регион ще представят  информация за изпълнението на значими проекти на общините, бизнеса и други органи и организации на територията на съответните области  от ЮЗР през 2016 година. Присъстващите ще се запознаят с актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), през  I-вото полугодие на 2017г. и обсъждане и разработване на Алманах на регионите в Р. България за 2017 г.

Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд ще представи  презентация с най-значимите, успешно реализирани проекти, практики и инициативи в община Костинброд  за последните две години. Г-н Младенов е и заместник-председател на  Регионалния съвет за развитие  на Югозападен район за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

 

Присъстващи на събитието са: г-жа Росица Иванова – Областен управител на Софийска област, кметове на общини от Югозападния рaйон, представители  от Софийския Университет „Св.Климент Охридски“, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, Нов Български Университет, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Европейски Политехнически Университет, Американски Университет в България и Катедра “Информационни Технологии и Комуникации“, факултет „Приложна Информатика и Статистика“ на Университет за Национално и Световно Стопанство.

3602 посещения общо 1 посещения за деня
Регионален съвет за развитие на Югозападен район