В малкия салон на НЧ“Иван Вазов-1947г.“в град Костинброд от 10.30 часа на 9 март 2017 г. се проведе началната пресконференция водена от ръководителите на проекта, с бенефициент община Костинброд, управляващ орган Министерството на регионалното развитие и благоустройството , с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 с № РД-02-37-272/28.11.2016г. с № от ИСУН- BG16RFOP001-3.002-0029-C01.Проектът се изпълнява от oбщина Костинброд, с ръководител г-н Веселин Клянев- гл.архитект, кординатор по проекта г-жа Ирина Донева- началник отдел „Устройство на територията“ , на община Костинброд и счетоводител г-жа Лора Емануилова-мл. експерт „Счетоводител“.

 

На пресконференцията присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Любен Кънчев, г-жа Габриела Георгиева – зам.кметове, г-н Светослав Иванов- директор на ПГВМСС "Св.Георги Победоносец“, директори на центрове, кметове на кметства, служители от общинската администрация и граждани.

Основната цел:

  • Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на професионалните училища от национално и регионално значение;
  • Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, места за обучение, спорт и отдих, както и осигуряване на помещения за извънкласни занимания;
  • Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, което да допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието за тяхната професионална реализация.

 

Стартиралият вече проект, на обща стойност 1 299 998.56 лв., ще се реализира за период от 30 месеца и ще продължи до 2019 година.

Кметът на община Костинброд каза в речта си „ В предходната година работихме много с ръководството на „Св.Георги Победоносец“. Желанието ни е в дългосрочен план професионалната гимназия да има не само деца от общината или областта, а от цяла България. Това което ще направим като община е да създадем едни стабилен гръбнак на училището, да създадем основата, а душата и сърцето ще е от страна на преподавателите на ПГВМСС . Факт е вече, че „Св.Георги Победоносец“ е част от община Костинброд, благодарение на държавната политика, областната администрация и Министерството на земеделието. В последното тримесечие от предходната година ние успяхме да разпишем всички документи, така че Професионалната гимназия да бъде стопанисвана от община Костинброд.

Оперативната програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. и проекта в нея са мащабни, но съм спокоен , защото екипът, който ще води проекта е от много доказани бойци. „

Съпричастността и на Общински съвет – Костинброд ще гарантира партньорство и последователност в съвместната работа при вземането на решения и контрола по изпълнението на планове и проекти, свързани с оптимизирането на проекта.

5522 посещения общо 2 посещения за деня
Въвеждаща пресконференция по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, с проект: Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС „Св.Георги Победоносец”- гр.Костинброд