На 12.01.2018г. се проведе работна среща на Регионално управление на образованието София-регион с директорите на училища от София област, експерти от РУО София-регион, кметове и служители от западните общини, както и бизнеса от община Костинброд. Срещата бе във връзка с организирането на държавния план-прием в училищата от Софийска област и бе представена презентация „БАЛАНСИРАН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 г. – В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА „. Работната среща бе открита от началника на РУО София – регион, г-жа Росица Иванова, а приветствие към присъстващите поднесе г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд. Той отчете дейността на училищата от община Костинброд за предходната година като акцентира върху постигнатите резултати и постиженията на всички училища на територията на община Костинброд.

Всички присъстващи бяха изненадани с ученици от 10 и 11 клас от СУ ”Д-р Петър Берон”, които презентираха професията „учител“, а Професионалната гимназия „Св.Георги Победоносец” представи изложба от снимки на паралелките за професионално обучение в училището.

На срещата присъстваха представители от общините Годеч, Драгоман, Божурище, Своге, Сливница и Костинброд. Бяха обсъдени приоритетите на училищата и техните виждания как професионалните гимназии да се развиват в правилна насока.

Бизнеса също се включи в дискусията и представи своите становища.

На работната среща се дискутира и осигуряването на качествено професионално образование и обучение и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

Бяха споменати и няколко важни точни, като:

• Подготовка и приемане изменения на законовата и подзаконовата нормативна уредба за професионално образование и обучение.

• Ранно кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците.

• Регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация.

• Увеличаване на финансирането на професионалните училища, в които обучението е в съответствие с потребностите на пазара на труда.

• Въвеждане надеждни механизми за обратна връзка между резултатите от професионалното образование и обучение и изискванията на бизнеса.

• Повишаване квалификацията на учителите по професионална подготовка в реална работна среда съвместно с бизнеса.

• Разработването на нови учебни програми съвместно с бизнеса.

• Осигуряване съвременно оборудване в учебни лаборатории и работилници за усвояване на знания и умения, които съответстват на очакванията на пазара на труда.

2049 посещения общо 1 посещения за деня
На 12.01.2018г. се проведе работна среща на Регионално управление на образованието София-регион