Обява 2018-2
Документация
Методология
Образци
Проектодоговор с приложения
Информация публикувана на Профила на купувача

23.02.2018
Протокол №1

26.02.2018
Решение за избор на изпълнители

1548 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2018-2 Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община Костинброд до май 2019 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд“; Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до приемно СУ „Д-р Петър Берон“, община Костинброд; Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до средищно ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, община Костинброд