Информация за публикувана в Профила на купувача Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация

Образци

Проекто договор

Техническа спецификация

27.04.2018
Съобщение за отваряне на оферти

23.05.2018
Протокол 1
Решение за избор на изпълнител

1890 посещения общо 1 посещения за деня
Обява – 4 ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор за изпълнение на обект: „Мост над река Белица към „Корейската махала“ в гр. Костинброд“